Produkty

1.1. OCHRANA PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI

1.1. OCHRANA PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI
  Zabezpečenie realizácie systému ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Vypracovanie Programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. Odborné vyškolenie zamestnancov povinných osôb.    Legalizácia...
>>

1.1.1. VZDELÁVACIE AKTIVITY, ŠKOLENIA A SEMINÁRE - OCHRANA PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI

1.1.1. VZDELÁVACIE AKTIVITY, ŠKOLENIA A SEMINÁRE - OCHRANA PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI
OCHRANA PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI    1.    Vzdelávacia aktivita je určené pre   všetky povinné osoby v zmysle § 5 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu...
>>

1.1.2. E-LEARNINGOVÝ KURZ K PROBLEMATIKE OCHRANY PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A O OCHRANY PRED FINANCOVANÍM TERORIZMU

1.1.2. E-LEARNINGOVÝ KURZ K PROBLEMATIKE OCHRANY PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A O OCHRANY PRED FINANCOVANÍM TERORIZMU
PONÚKAME E-LEARNINGOVÝ KURZ K PROBLEMATIKE OCHRANY PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A O OCHRANY PRED FINANCOVANÍM TERORIZMU A PROGRAMU VLASTNEJ ČINNOSTI ZAMERANEJ PROTI LEGALIZÁCII PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A FINANCOVANIU TERORIZMU, S NEOBMEDZENÝM...
>>

1.2. VNÚTORNÝ SYSTÉM VYBAVOVANIA PODNETOV OZNAMOVANIA PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

1.2. VNÚTORNÝ SYSTÉM VYBAVOVANIA PODNETOV OZNAMOVANIA PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI
VNÚTORNÝ SYSTÉM VYBAVOVANIA PODNETOV OZNAMOVANIA PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI Zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účinnosť : Tento zákon nadobúdol účinnosť 1. januára 2015. Zabezpečiť...
>>

1.3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV Zabezpečenie realizácie systému ochrany osobných údajov fyzických osôb, vypracovanie bezpečnostnej smernice, bezpečnostného projektu informačného systému, odborné školenie v oblasti ochrany osobných údajov, citlivých a chránených údajov organizácie. BUSINESS...
>>

1.3.0 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - „GDPR“ (General Data Protection Regulation)

1.3.0 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - „GDPR“ (General Data Protection Regulation)
OCHRANA OSOBNCH ÚDAJOV „GDPR“ (General Data Protection Regulation) Zabezpečenie realizácie systému ochrany práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov podľa Všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní...
>>

1.3.1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV U POSKYTOVATEĽOV ZDRAVOTNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI.

1.3.1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV U POSKYTOVATEĽOV ZDRAVOTNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI.
Zdravotné údaje pacientov patria do osobitnej kategórie osobných údajov a teda na ich ochranu je nevyhnutné aplikovať prísnejší režim ochrany. Zdravotná dokumentácia vedená v informačných systémoch poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti v listinnej podobe (nazývaná aj „zdravotná...
>>

1.3.2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT KAMEROVÉHO SYSTÉMU

1.3.2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT KAMEROVÉHO SYSTÉMU
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT KAMEROVÉHO SYSTÉMU Zabezpečenie realizácie systému ochrany osobných údajov a vypracovanie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov spracúvaných v informačných systémoch prostredníctvom kamerových systémov, odborné vyškolenie zodpovednej osoby a...
>>

1.3.3. Realizácia systému ochrany chránených citlivých firemných údajov

1.3.3. Realizácia systému ochrany chránených citlivých firemných údajov
Zabezpečenie realizácie systému ochrany vnútorných citlivých informácií organizácie interného charakteru, vypracovanie Smernice ochrany vnútorných citlivých informácií organizácie. Každá organizácia musí dbať  o svoju bezpečnosť. Je to základná a nevyhnutná podmienka existencie...
>>

1.3.4. AUDIT OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, BEZPEČNOSTNÉHO PROJEKTU A BEZPEČNOSTI INFORMAČNÉHO SYSTÉMU.

1.3.4. AUDIT OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, BEZPEČNOSTNÉHO PROJEKTU A BEZPEČNOSTI INFORMAČNÉHO SYSTÉMU.
Vykonanie auditu bezpečnosti informačného systému, systému ochrany osobných údajov a bezpečnostného projektu. Auditom bezpečnosti informačného systému, systému ochrany osobných údajov, „Bezpečnostnej smernice“, „Bezpečnostného projektu informačného systému, sa rozumie nezávislé odborné posúdenie...
>>

1.3.5. VZDELÁVACIE AKTIVITY, ŠKOLENIA A SEMINÁRE - OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.3.5. VZDELÁVACIE AKTIVITY, ŠKOLENIA A SEMINÁRE - OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vzdelávacia aktivita je určené pre Orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, iné orgán verejnej moci alebo iné právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, alebo sprostredkovateľa. Štatutárnych zástupcov organizácií, manažérov a riadiacich...
>>

1.3.6. E-LEARNINGOVÝ KURZ K PROBLEMATIKE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV S NEOBMEDZENÝM PRÍSTUPOM.

1.3.6. E-LEARNINGOVÝ KURZ K PROBLEMATIKE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV S NEOBMEDZENÝM PRÍSTUPOM.
PONÚKAME E-LEARNINGOVÝ KURZ K PROBLEMATIKE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB, CITLIVÝCH INFORMÁCII A ÚDAJOV PREVÁDZKOVATEĽA S NEOBMEDZENÝM PRÍSTUPOM vypracovaný v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, pre oprávnené osoby prevádzkovateľa (sprostredkovateľa),...
>>

1.4. CIVILNÁ OCHRANA

1.4. CIVILNÁ OCHRANA
Zabezpečenie vypracovania zákonom stanovenej dokumentácie v oblasti civilnej ochrany a preškolenia odborných kompetentov a vykonávateľov. Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v...
>>

1.4.1. POVODŇOVÝ PLÁN ZÁCHRANNÝCH PRÁC

1.4.1. POVODŇOVÝ PLÁN ZÁCHRANNÝCH PRÁC
Zabezpečenie vypracovania zákonom stanovenej dokumentácie v oblasti ochrany pred povodňami – Povodňového plánu záchranných prác obce - mesta, preškolenia odborných kompetentov a vykonávateľov záchranných prác obce - mesta. Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu životov,...
>>

1.4.2. VZDELÁVACIE AKTIVITY, ŠKOLENIA A SEMINÁRE - CIVILNÁ OCHRANA

1.4.2. VZDELÁVACIE AKTIVITY, ŠKOLENIA A SEMINÁRE - CIVILNÁ OCHRANA
CIVILNÁ OCHRANA Vzdelávacia aktivita je určené pre: Orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, iné orgán verejnej moci alebo iné právnické osoby alebo fyzické osoby a bezpečnostné služby, ktoré prichádzajú do styku s dokumentáciou civilnej...
>>

1.5. KRÍZOVÝ MANAŽMENT

1.5. KRÍZOVÝ MANAŽMENT
Zabezpečenie vypracovania zákonom stanovenej dokumentácie v oblasti krízového riadenia a preškolenia odborných kompetentov a vykonávateľov. Krízové opatrenie je špecifická činnosť krízového manažmentu a iných subjektov, ktorá smeruje k úspešnému zvládnutiu a vyriešeniu vzniknutej krízovej situácie....
>>

1.5.1 HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA, KRÍZOVÉ PLÁNOVANIE

1.5.1 HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA, KRÍZOVÉ PLÁNOVANIE
Zabezpečenie vypracovania zákonom stanovenej dokumentácie v oblasti Hospodárskej mobilizácie a Krízového plánovania, preškolenia odborných kompetentov a vykonávateľov. Krízovým plánovaním je proces, ktorým sa v mieri vytvárajú predpoklady na zabezpečenie produkčnej schopnosti...
>>

1.5.2. VZDELÁVACIE AKTIVITY, ŠKOLENIA A SEMINÁRE - KRÍZOVÝ MANAŽMENT

1.5.2. VZDELÁVACIE AKTIVITY, ŠKOLENIA A SEMINÁRE - KRÍZOVÝ MANAŽMENT
KRÍZOVÝ MANAŽMENT 1.   Vzdelávacia aktivita je určené pre Orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, iné orgán verejnej moci alebo iné právnické osoby alebo fyzické osoby a bezpečnostné služby, ktoré prichádzajú do styku s dokumentáciou krízového...
>>

1.6. SPRÁVA REGISTRATÚRY - DOKUMENT MANAŽMENT

1.6. SPRÁVA REGISTRATÚRY - DOKUMENT MANAŽMENT
Dokument manažment - Správa registratúry (starostlivosť o dokumenty) je organizovanie manipulácie so záznamami a spismi, prijímanie, triedenie, evidovanie, obeh, tvorba, vybavovanie, odosielanie záznamov a ukladanie, ochrana a vyraďovanie spisov (záznamov), náležité personálne...
>>

1.6.1. AUDIT SPRÁVY REGISTRATÚRY

1.6.1. AUDIT SPRÁVY REGISTRATÚRY
Orgány verejnej a štátnej správy, každá organizácia, fyzická a právnická osoba zriadená zákonom ktorá spravuje registratúru, teda súbor dokumentov viažuci sa k jej činnosti, je povinná v zmysle platnej legislatívy (§ 16 zákona č.395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o...
>>

1.6.2. VZDELÁVACIE AKTIVITY, ŠKOLENIA A SEMINÁRE - SPRÁVA REGISTRATÚRY – DOKUMENT MANAŽMENT

1.6.2. VZDELÁVACIE AKTIVITY, ŠKOLENIA A SEMINÁRE - SPRÁVA REGISTRATÚRY – DOKUMENT MANAŽMENT
SPRÁVA REGISTRATÚRY – DOKUMENT MANAŽMENT   1.   Vzdelávacia aktivita je určené pre     •  Štatutárov, manažérov a riadiacich pracovníkov, ktorí prichádzajú do styku so správou registratúry.     •  Zamestnancov poverených...
>>

1.6.3. E-learningový kurz k správe registratúry

1.6.3. E-learningový kurz k správe registratúry
PONÚKAME E-LEARNINGOVÝ KURZ K PROBLEMATIKE SPRÁVY REGISTRATÚRY S NEOBMEDZENÝM PRÍSTUPOM vypracovaný v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, pre oprávnené osoby zamestnávateľa, určených k práci so správou registratúry (starostlivosť o dokumenty, organizovanie...
>>

1.7. BEZPEČNOSTNÝ MANAŽMENT- KOMPLEXNÁ BEZPEČNOSŤ PODNIKOV A ORGANIZÁCII

1.7. BEZPEČNOSTNÝ MANAŽMENT- KOMPLEXNÁ BEZPEČNOSŤ PODNIKOV A ORGANIZÁCII
Každá organizácia musí dbať  o svoju bezpečnosť. Je to základná a nevyhnutná podmienka existencie organizácie v podnikateľskom prostredí. Motívom pre manažment podniku na  riešenie otázok bezpečnosti okrem reakcie na  existujúce bezpečnostné vonkajšie a vnútorné...
>>

1.7.1. OCHRANA OBJEKTOV, PODNIKOV A ORGANIZÁCIÍ

1.7.1. OCHRANA OBJEKTOV, PODNIKOV A ORGANIZÁCIÍ
  Každá organizácia musí dbať o svoju bezpečnosť. Je to základná a nevyhnutná podmienka existencie organizácie v podnikateľskom prostredí. Motívom pre manažment podniku na  riešenie otázok bezpečnosti okrem reakcie na  existujúce bezpečnostné vonkajšie a vnútorné...
>>

1.7.2 OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

1.7.2 OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ
Komplexná služba, poskytovaná pre podnikateľov, ktorí v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov, potrebujú získať potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti na príslušný stupeň utajenia, ak predpokladajú poskytovať služby orgánom štátnej správy,...
>>

1.8. OUTSOURCING SLUŽIEB PRE SBS

1.8. OUTSOURCING SLUŽIEB PRE SBS
Outsourcing služieb pre súkromno-bezpečnostné služby. Zabezpečenie vyškolenia a vycvičenia pracovníkov SBS, vypracovanie dokumentácií pre SBS. Ponuka: 1)      Zabezpečenie odborného vyškolenia a preškolenia zamestnancov SBS - Odborná spôsobilosť v SBS pre...
>>

1.9. EVIDENCIA POBYTU OBČANOV INÝCH ŠTÁTOV NA ÚZEMÍ SR V UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH

1.9. EVIDENCIA POBYTU OBČANOV INÝCH ŠTÁTOV NA ÚZEMÍ SR V UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH
Ponuka outsourcingu zabezpečenia preškolenia odborných kompetentov a zamestnancov právnických a fyzických osôb, poverených vedením evidencie pobytu občanov a evidencie pobytu občanov iných štátov na území SR v ubytovacích zariadeniach.   Evidencia pobytu občanov iných štátov na...
>>

Vaša spokojnosť - náš cieľ.

Referencie

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.