Nový zákon o ochrane osobných údajov

08.04.2013 16:50

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pripravil návrh nového zákona, ktorý už bol v rámci svojho legislatívneho procesu schválený Národnou radou Slovenskej republiky. Táto nová právna úprava ochrany osobných údajov na Slovensku výrazným spôsobom mení a najmä odborne pozdvihuje úroveň zabezpečenia ochrany osobnosti a jej identity akéhokoľvek druhu, a to prostredníctvom adekvátne vyškolených a preskúšaných osôb. Účinnosť týchto všeobecne záväzných právnych predpisov je predpokladane plánovaná od júna tohto roka.

Nový zákon a jeho vykonávacie vyhlášky priznávajú oprávnenie na vykonávanie odbornej skúšky výhradne Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  ako autorite vykonávajúcej dozor nad ochranou osobných údajov v Slovenskej republike.

Poverenia a oznámenia o poverení zodpovednej osoby podľa doterajšieho zákona sa účinnosťou tohto zákona zrušujú. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní písomne poveriť zodpovednú osobu a jej poverenie oznámiť úradu v súlade s týmto zákonom do jedného roka odo dňa účinnosti tohto zákona. 

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní vykonať poučenie oprávnených osôb v súlade s týmto zákonom do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.

Záujemcom odporúčame absolvovať odbornú prípravu z nového schváleného zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k nemu viažucich sa vykonávacích predpisov - vyhlášok až po ich schválení.

V prípade Vášho záujmu ponúkame Vám možnosť preškolenia oprávnených osôb a prípravy zodpovednej osoby na zákonom stanovenej skúšky.

Školenia budeme organizovať hneď po zverejnení predmetného zákona a vykonávacích vyhlášok Úradu na ochranu osobných údajov SR v zbierke zákonov.

V prípade Vášho záujmu o predmetné preškolenie, prípravu zodpovednej osoby na zákonom stanovenej skúšky, nás kontaktujte.

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zosúladiť prijaté bezpečnostné opatrenia so zákonom do deviatich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.

V prípade Vášho záujmu o  vypracovanie Bezpečnostného projektu, alebo Bezpečnostnej smernice resp. ich zosúladenie so zákonom nás kontaktujte.

Tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu.

 

Späť

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.