Ponúkame E-learningový seminár k problematike ochrany osobných údajov

16.09.2013 11:33

PONÚKAME E-LEARNINGOVÝ SEMINÁR K PROBLEMATIKE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB, CITLIVÝCH INFORMÁCII A ÚDAJOV PREVÁDZKOVATEĽA S NEOBMEDZENÝM PRÍSTUPOM

vypracovaný v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, pre oprávnené osoby prevádzkovateľa (sprostredkovateľa), určených k práci s osobnými údajmi, v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, ktoré spracúvajú osobné údaje podľa § 21 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

E-learningový seminár k problematike ochrany osobných údajov fyzických osôb, citlivých informácii a údajov prevádzkovateľa je možno použiť k individuálnemu preškoleniu oprávnených osôb v organizácii s problematikou ochrany osobných údajov fyzických osôb, citlivých informácii a údajov prevádzkovateľa, s cieľom šetrenia nákladov na školenie zamestnancov v danej problematike.

Ponúkaný e-learningový seminár zabezpečuje komplexné preškolenie z problematiky ochrany osobných údajov s dôrazom na praktické príklady z praxe, v rozsahu cca. 322 strán (podľa cieľového subjektu).

E–learning ponúka jasné a  zrozumiteľné vzdelávanie s aktuálnym a dôležitým obsahom (po vzájomnej dohode s klientom) s výhodami:

×      prístup k semináru kdekoľvek sa študujúci – zamestnanec ako oprávnená osoba nachádza;

×      kontrola prebratého učiva na podporu vzdelávania;

×      možnosť prispôsobiť obsah aktuálnym potrebám podľa požiadaviek legislatívy;

×      umožňuje vzdelávanie na globálnej úrovni v lokálnom jazyku;

×      možnosť periodického vzdelávania bez navýšenia nákladov.

Na rozdiel od tradičného vzdelávania, e-learning nepredstavuje jeden rovnaký prístup. Okrem širokej škály učebných štýlov, z ktorých sa skladá cieľová skupina, ľudia najčastejšie hľadajú informáciu v informácii, teda neformálny prístup. Na uspokojenie potrieb formálneho a neformálneho vzdelávania môže byť takéto školenie výborným nástrojom, ako poskytnúť zamestnancom reálne skúsenosti.

Zavedenie e-learningu môže Vašej organizácii prospieť a priniesť mnoho výhod z pohľadu nákladov, času a vzdelávania. Ako zamestnávateľ máte možnosť ovplyvniť omnoho viac než len formálny vzdelávací proces. S e-learningom viete prispôsobiť neformálne vzdelávanie tak, aby ste uspokojili potreby vášho najväčšieho aktíva - ľudského kapitálu.

E-LEARNINGOVÝ SEMINÁR K PROBLEMATIKE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV_WEB.pdf (1384988)

Späť

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.