Právne normy upravujúce ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

04.01.2011 11:19

Legalizáciu príjmov z trestnej činnosti rieši:

  • Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalej sa vychádza z nasledujúcich technických noriem a zákonov:

  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu   (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).
  • Smernica Komisie 2006/70/ES z 1. augusta 2006, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES, (Ú. v. EÚ L 214, 4.8.2006, s. 29).
  • Zákon NR SR č. 221/1994 Z. z. o preukazovaní pôvodu finančných prostriedkov pri privatizácii (ďalej len zákon č. 221/1994 Z. z.) v platnom znení.

Právnym prostriedkom na vyvodenie trestnej zodpovednosti voči tým, ktorí uskutočňujú legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, je trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 a 234 Trestného zákona).

Späť

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.