Právne normy upravujúce správu registratúry

18.03.2011 18:17

 Správu registratúry – dokument manažment upravuje legislatíva:

 1. Zákon č. 395/2002 zo 17. mája 2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
 2. Zákon 216/2007 z 27. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach ao doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z..
 3. Úplné znenie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 515/2003 Z. z. (Čl. XXII), zákonom č. 216/2007 Z. z. a zákonom č. 335/2007 Z. z. (Čl. XVIII).
 4. Zákon č.41/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 5. Vyhláška Minis­terstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávaniu niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o dopl­není niektorých zákonov.
 6. Vyhláška MV SR č.251/2005 Z. z.,  z 10. júna 2005, ktorou sa mení vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
 7. Vyhláška MV SR č. 216/2007 Z.z.., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 251/2005 Z. z.
 8. Vyhláška MV SR č. 242/2007 Z.z. Ministerstva vnútra SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky MV SR č. 251/2005 Z. z..
 9. Metodicky návod Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-204-2004/00844 z 22. novembra 2004, ktorým sa upravuje postup samostatne podnikajúcich fyzických osôb pri plnení povinností podľa zákona č. 395/2002 Z. z. pri zabezpečovaní správy registratúrnych záznamov vzniknutých z činnosti samostatne podnikajúcich fyzických osôb.

 Ďalej sa vychádza z nasledujúcich technických noriem a zákonov: 

 1. Medzinárodná technická norma ISO 9706.
 2. Medzinárodná norma ISO 11799 pripravená Technickým výborom IS/TC 46, Informatika a dokumentácia, Subvýborom SC 10, Fyzické uchovávanie dokumentov.
 3. STN 016910 Pravidlá písania a úpravy písomností.
 4. STN 886101 Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy.
 5. STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností.
 6. Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach.
 7. Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej a galerijnej v znení neskorších predpisov.
 8. Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva (uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/2001 Z. z.).
 9. Zákon 211/2000 Z.z .zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
 10. Zákon NR SR na ochranu osobných údajov č. 428/2002 z.z. v znení zákona č. 90/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 11. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 12. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
 13. Zákon NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení noviel.
 14. Zákon NR SR č. 138/2004 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok).
 15. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 338/2004 Z. z. o administratívnej bezpečnosti, ktorá upravuje administratívnu bezpečnosť utajovaných písomností.

 

Späť

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.