Prehľad právnych noriem v oblasti CO, KR, OBRANY, HM A OUS

28.05.2011 13:30

Prehľad  právnych  noriem v oblasti CO, KR, OBRANY, HM A OUS

Zdroje krízového manažmentu.

1.       V oblasti v civilnej ochrany

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, úplné znenie zákon NR SR č.444/2006 Z.z..

Zákon NR SR  č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákonov 579/04, 567/05 a 10/06.

Opatrenie ministra vnútra SR a ministra zdravotníctva SR, ktorým sa upravujú podrobnosti o činnosti KS IZS.

a)     Nariadenia  a uznesenia vlády Slovenskej republiky

Nariadenie vlády SR č. 130/1994 Z. z. o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva v znení Nariadenia vlády SR č.326/2006 Z.z..

Nariadenie vlády SR č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia SR v znení nariadenia vlády SR č.25/1997 Z.z. a nariadenia vlády SR č.565/2004 Z.z..

Uznesenie vlády SR č.996/2005 k návrhu Smernice vlády SR, ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu alebo mimoriadnej situácie na území SR.

b)     Vyhlášky a pokyny MV a MDPT Slovenskej republiky

Vyhláška MV SR č. 75/1995 Z.z. o zabezpečovaní evakuácie v znení vyhlášky č. 269/1998 Z.z.., vyhlášky MV SR č. 194/2002 Z. z. a vyhlášky  MV SR  č.598/2004 Z.z..

Pokyn MDPT SR č.4/2006 pre dopravné zabezpečenie evakuácie.

Vyhláška MV SR č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení vyhlášky č. 384/1998 Z. z. a vyhlášky č.524/2006 Z.z..

Vyhláška MV SR č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení vyhlášky MV SR č. 203/2002 Z. z..

Vyhláška MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.

Usmernenie MV SR k určeniu vlastníckeho práva k zariadeniam CO č.CO-74-6/OOO-2004.

Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.

Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.

Vyhláška MV SR č. 599/2006 Z. z. o podrobnostiach o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok.

Usmernenie MV SR-ÚCO č.CO-100-136/OOO-2006 k postupu pri náleze NL.

Pokyn MV SR č.p.CO-603/2000 na uplatňovanie náhrad výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami.

Smernica MV SR o postupe KÚ a ObÚ pri požiadaní pomoci zo zahraničia pri MU-č.CO-556/VO-2005.

c)     Súvisiace zákony so zabezpečením úloh na úseku civilnej ochrany

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zákon SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Zákon SNR č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.

Zákon SNR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).

Zákon SNR č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Zákon NR SR č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

Zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.

Zákon NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č.502/2001 a 461/2002.

Zákon NR SR č. 575/2001 Z. z. o organiz. činnosti vlády a organizácii ústrednej štát. správy SR.

Zákon NR SR č. 515/2003 Z. z. o kraj. úradoch a obv. úradoch a o zmene a doplnení niekt. zák..

Zákon  č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov- 245/2003, 472/2003, 442/2004, 479/2005 Z.z..

Zákon  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon  č. 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi.

Zákon  č. 315/2001 Zb. o Hasičskom a záchrannom zbore, úplné znenie zákon NR SR č.491/2006.

Zákon č. 261/2002 o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní, úplné znenie zákon NR SR č.138/2004 Z.z..

Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na VÚC .

Zákon č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami, príslušné vyhlášky MŽP SR č.384, 385, 386 a 387/2005 Z.z..

 

2) V oblasti krízového riadenia

Zákon NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v kríz. situáciách mimo času vojny a voj. stavu.

 

a)     Vyhlášky a metodické pokyny MV a MO SR:

Metodický pokyn Úradu krízového manažmentu MV SR č.ZU-210/2006, ktorým sa vydáva metodika činnosti krízového štábu krajského úradu a krízového štábu obvodného úradu.

Smernica MV SR č.ZÚ-252-15/2005, ktorou sa zjednocuje postup KÚ pri príprave na krízové situácie mimo času vojny a vojnového stavu a pri ich riešení.

 

3) V oblasti obrany a bezpečnosti štátu

Ústavný zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavných zákonov č.113/2004, č.566/2005 a  č.181/2006.

Zákon NR SR č.351/1997 Z.z. branný zákon.

Zákon NR SR č.319/2002 Z.z. o obrane SR v znení zák. NR SR č.330/2003 a zákona č.545/2003.

Zákon NR SR č.321/2002 Z.z. o ozbroj. silách Slovenskej republiky v znení zákona č.11/2005.

Zákon NR SR č.570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní, úplné znenie zákon NR SR č.138/2004 Z.z..

Zákon č.110/2004 Z.z. o fungovaní bezpečnostnej rady SR v čase mieru.

 

a)     Vyhlášky a metodické pokyny MV a MO SR:

Metodické usmernenie MO SR a MV SR č.ZÚ-37/UO-2004  ktorým sa upravuje postup kraj. úradov, obvodných úradov a územných vojenských správ pri zabezpečovaní úloh obrany štátu.

Metodické usmernenie Úradu krízového manažmentu MV SR č.ZÚ-203/ÚO-2004 pre organizovanie zabezpečenia úloh krajského úradu a obvodného úradu v čase vojny a vojnového stavu.

Smernica MV SR č.ZÚ-97/ÚO-2005 na zabezpečenie jednotného postupu plnenia úloh krajských úradov a obvodných úradov po vypovedaní vojny, po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

Metodické usmernenie Úradu krízového manažmentu MV SR č.ZÚ-104/ÚO-2005 na zabezpečenie jednotného postupu obvodných úradov a územných vojenských správ pri realizácii požiadaviek na uloženie pracovnej povinnosti pre potreby ozbrojených síl a ozbrojených zborov pri zabezpečovaní úloh obrany štátu

Pomôcka - Metodický pokyn MOSR k realizácii požiadaviek na uloženie pracovnej povinnosti.

Metodické usmernenie Úradu krízového manažmentu MV SR č.ZÚ-109/ÚO-2005 pre obvodné úrady k vedeniu evidencie nehnuteľností potrebných na obranu štátu a zabezpečeniu ubytovania príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených zborov, hasičského a záchranného zboru a osôb, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie.

Pomôcka - Metodický pokyn MOSR k vedeniu evidencie nehnuteľností a zabezpečeniu ubytovania.

Metodický pokyn Úradu krízového manažmentu MV SR č.ZU-96/ÚO-2006 pre krajské úrady a obvodné úrady na zjednotenie postupu koordinácie činnosti obcí pri plnení niektorých úloh na úseku obrany štátu a hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie.

Metodické usmernenie ÚKM MV SR č.ZÚ-85/ÚO-2005 na vypracovanie základnej dokumentácie KÚ a ObÚ na plnenie úloh po vypovedaní vojny, po vyhlásení VS, VýnS a NS.

 

4) V systéme hospodárskej mobilizácie

Zákon NR SR č. 414/2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii v znení zákona č.622/2004 Z.z..

Zákon NR SR č. 82/1994 Z.z. o štátnych hmotných rezervách v znení zákona č.169/2001, zákona č.291/2002, zákona č.428/2003 a zákona č.240/2006 Z.z..

 

a)     Vyhlášky a metodické pokyny MH SR a MDPT SR:

Vyhláška MH SR č.119/2003 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.414/2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii.

Vyhláška MH SR č.125/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach.

Vyhláška MH SR č.206/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v znení vyhlášky MH SR č.465/2006.

Vyhláška MDPT SR č.164/2003 Z.z. ktorou sa upravujú podrobnosti o organizácii telekom. služieb na obdobie krízovej situácie.

Metodický pokyn MH SR č.4/2003 na spracovanie podkladov využiteľných krajskými úradmi, obvodnými úradmi a obcami pri organizácii predaja životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej situácie.

Metodické usmernenie úradu krízového manažmentu MV SR č.ZU-37/ÚO-2005 na zabezpečenie financovania a nakladania s majetkom HM na krajských a obvodných úradoch.

Vyhláška MH SR č.98/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Usmernenie MH SR č.1235/2006-2230 na vykonávanie evidencie, inventarizácie, nakladaní a ochrane majetku štátu v správe MH SR zapožičaného subjektom HM

Metodické usmernenie ÚKM MV SR č.ZU-14/ÚO-2005 k evidencii ľudských zdrojov.

Metodické usmernenie ÚKM MV SR č.ZU-175/ÚO-2005 na zabezpečenie jednotného postupu KÚ pri prevode majetku štátu určeného na účely HM.

 

5) V oblasti ochrany utajovaných skutočností

Zákon NR SR č. 215/2004 Z.z. o ochrane utaj. skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.255/2006.

Nariadenie vlády č.216/2004 ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností.

 

a)     Vyhlášky NBÚ:

Vyhláška NBÚ č.325/2004 Z.z. o priemyselnej bezpečnosti.

Vyhláška NBÚ č.331/2004 Z.z. o  personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca.

Vyhláška NBÚ č.336/2004 Z.z. o  fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky NBÚ č.315/2006 Z.z..

Vyhláška NBÚ č. 337/2004 Z.z. v znení vyhlášky NBÚ č.314/2006, kt. sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní.

Vyhláška NBÚ č.338/2004 Z.z. o administratívnej bezpečnosti.

Vyhláška NBÚ č.339/2004 o bezpečnosti.

Späť

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.