1.1.2. E-LEARNINGOVÝ KURZ K PROBLEMATIKE OCHRANY PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A O OCHRANY PRED FINANCOVANÍM TERORIZMU

1.1.2. E-LEARNINGOVÝ KURZ K PROBLEMATIKE OCHRANY PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A O OCHRANY PRED FINANCOVANÍM TERORIZMU

PONÚKAME E-LEARNINGOVÝ KURZ

K PROBLEMATIKE OCHRANY PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A O OCHRANY PRED FINANCOVANÍM TERORIZMU A

PROGRAMU VLASTNEJ ČINNOSTI ZAMERANEJ PROTI LEGALIZÁCII PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A FINANCOVANIU TERORIZMU, S NEOBMEDZENÝM PRÍSTUPOM

vypracovaný v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, pre:

×     všetky povinné osoby v zmysle § 5 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v závislosti od špecifikácie povinnej osoby a predmetu svojej činnosti,

×     štatutárov, manažérov a riadiacich pracovníkov povinných osôb podľa § 5 zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorí u povinnej osoby  prichádzajú do styku s neobvyklými obchodnými operáciami,

×     zamestnancov povinných osôb podľa § 5 zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorí u povinnej osoby  prichádzajú do styku s neobvyklými obchodnými operáciami,

×      široký okruh odborníkov prichádzajúcich do styku s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

 

Zákon č. 297/2008  Z.z.  o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, stanovuje okruh povinných osôb podľa predmetu ich činnosti a stanovuje ich povinnosti, ktoré musia zo zákona plniť.

Z citovaného zákona Vašej organizácii vyplýva aj povinnosť:

×          vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti,

×          zabezpečovať odbornú prípravu zamestnancov vykonávanú najmenej raz ročne.

Povinná osoba je povinná zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov, ktorá je zameraná na oboznámenie sa s programom, najmenej raz za kalendárny rok a vždy pred zaradením zamestnanca na prácu, pri ktorej bude plniť úlohy podľa zákona (§ 20 ods.3 zákona č. 297/2008  Z.z. v znení neskorších predpisov).

E-learningový kurz k problematike legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, so súborom 25 otázok z predmetnej problematiky s neobmedzeným počtom prístupu, je možno použiť k preukázateľnému individuálnemu preškoleniu zamestnancov, ktorí u povinnej osoby  prichádzajú do styku s neobvyklými obchodnými operáciami, s cieľom šetrenia nákladov na školenie zamestnancov v danej problematike.

Ponúkaný E-learningový kurz zabezpečuje komplexné preškolenie z predmetnej problematiky, s dôrazom na praktické príklady z praxe, v rozsahu cca. 150 strán (podľa cieľového subjektu) na CD nosiči vo formáte Adobe.

E–learning ponúka jasné a  zrozumiteľné vzdelávanie s aktuálnym a dôležitým obsahom (po vzájomnej dohode s klientom) s výhodami:

×          prístup k semináru kdekoľvek sa študujúci – zamestnanec ako oprávnená osoba nachádza;

×          kontrola prebratého učiva na podporu vzdelávania;

×          možnosť prispôsobiť obsah aktuálnym potrebám podľa požiadaviek legislatívy;

×          umožňuje vzdelávanie na globálnej úrovni v lokálnom jazyku;

×          možnosť periodického vzdelávania bez navýšenia nákladov.

Na rozdiel od tradičného vzdelávania, e-learning nepredstavuje jeden rovnaký prístup. Okrem širokej škály učebných štýlov, z ktorých sa skladá cieľová skupina, ľudia najčastejšie hľadajú informáciu v informácii, teda neformálny prístup. Na uspokojenie potrieb formálneho a neformálneho vzdelávania môže byť takéto školenie výborným nástrojom, ako poskytnúť zamestnancom reálne skúsenosti.

Zavedenie E-learningu môže Vašej organizácii prospieť a priniesť mnoho výhod z pohľadu nákladov, času a vzdelávania. Ako zamestnávateľ máte možnosť ovplyvniť omnoho viac než len formálny vzdelávací proces. S E-learningom viete prispôsobiť neformálne vzdelávanie tak, aby ste uspokojili potreby vášho najväčšieho aktíva - ľudského kapitálu.

OBSAH E-LEARNINGOVÉHO KURZU:

1.         PLATNÁ PRÁVNA ÚPRAVA V PROBLEMATIKE.

2.        ZÁKLADNÉ LEGISLATÍVNE NORMY UPRAVUJÚCE LEGALIZÁCIU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A FINANCOVANIE TERORIZMU.

3.        ZÁKON Č. 297/2008 Z.Z. O OCHRANE PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A O OCHRANE PRED FINANCOVANÍM TERORIZMU.

4.        VÝKLAD POJMOV.

5.        POVINNÁ OSOBA.

6.        NEOBVYKLÉ OBCHODNÉ OPERÁCIE.

•      Neobvyklá obchodná operácia.

•      Najčastejšie formy neobvyklých obchodných operácií.

•      Zisťovanie neobvyklej obchodnej operácie.

•      Postup pri posudzovaní, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý.

•      Odmietnutie uzavretia obchodného vzťahu, ukončenie obchodného vzťahu alebo odmietnutie vykonania obchodu.

•      Zdržanie neobvyklej obchodnej operácie.

•      Ohlasovanie neobvyklej obchodnej operácie.

•      Povinnosť mlčanlivosti o ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii.

 

7.        PROGRAM VLASTNEJ ČINNOSTI ZAMERANEJ PROTI LEGALIZÁCII A FINANCOVANIU TERORIZMU

8.        SPÔSOB VYKONÁVANIA STAROSTLIVOSTI VO VZŤAHU KU KLIENTOVI.

•      Základná starostlivosť.

•      Zjednodušená starostlivosť.

•      Zvýšená starostlivosť.

9.        SPRACOVANIE A UCHOVÁVANIE ÚDAJOV.

10.     OSOBITNÉ USTANOVENIA.

•      Osobitné ustanovenia o advokátoch a notároch.

•      Osobitné ustanovenia o audítoroch, účtovníkoch a daňových poradcoch.

•      Osobitné ustanovenia o úverových a finančných inštitúciách.

11.     ZDRUŽENIA MAJETKU.

12.     FINANČNÁ SPRAVODAJSKÁ JEDNOTKA.

13.     KONTROLA.

14.     SANKCIE.

•      Priestupky.

•      Iné správne delikty.

•      Podnet na odobratie oprávnenia na podnikateľskú alebo inú samostatne zárobkovú činnosť.

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.