1.3.2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT KAMEROVÉHO SYSTÉMU

1.3.2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT KAMEROVÉHO SYSTÉMU

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Zabezpečenie realizácie systému ochrany osobných údajov a vypracovanie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov spracúvaných v informačných systémoch prostredníctvom kamerových systémov, odborné vyškolenie zodpovednej osoby a oprávnených osôb.

Získavanie osobných  údajov monitorovaním alebo iným zaznamenávaním na nosič informácií sa môže v vykonávať iba vtedy, ak sú splnené podmienky zákona.

Podľa § 4 ods. 3. písm. j zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je priestorom prístupným verejnosti priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore, alebo je to priestor, ktorý  tak  označuje  osobitný  zákon.

Priestor prístupný verejnosti možno podľa § 15 ods. 7 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov možno monitorovať len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku alebo zdravia, a to len vtedy, ak je priestor zreteľne označený ako monitorovaný; monitorovaný priestor je prevádzkovateľ povinný zreteľne označiť bez ohľadu na to, či sa snímaný obraz alebo zvuk zaznamenáva na nosič informácií. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje,  ak tak ustanovuje osobitný zákon. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch,  ak  osobitný  zákon  neustanovuje  inak.

Za osobné údaje sa v tomto prípade považujú zaznamenávané údaje – statický alebo dynamický videozáznam fyzickej osoby, ktorý je možné využívať ako všeobecne použiteľný identifikátor dotknutej osoby,  ktorý sa nachádza v monitorovanom priestore.

Prevádzkovateľ bezpečnostného kamerového systému je v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia (ďalej len „bezpečnostné opatrenia") zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov v súlade s § 19 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a k tomu prijme opatrenia uvedené v Bezpečnostnom projekte na ochranu osobných údajov, pričom berie do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému.

Obsluhu bezpečnostného kamerového systému, zaznamenávanie a ďalšiu manipuláciu s osobnými  údajmi môže vykonávať iba určená oprávnená osoba prevádzkovateľa bezpečnostného kamerového systému (sprostredkovateľa), v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z poverenia a iba pre účely dané zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Právnické a fyzické osoby, mestské polície, občianske združenia, neziskové organizácie, bytové podniky, bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov a.i., ktoré prevádzkujú bezpečnostné kamerové systémy a databázy s osobnými údajmi spracúvanými v informačných systémoch určených na spracúvanie informácií obsahujúcich osobné a chránené údaje prostredníctvom prevádzkovaného kamerového systému musia adekvátnym spôsobom zabezpečiť ich ochranu - mať vypracovaný „Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov“ („Bezpečnostnú smernicu“), v ktorom sa opisuje spôsob ochrany osobných údajov pred zneužitím. Prikazuje im to §19 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Osobné a chránené údaje získané kamerovým systémom sa poskytujú len na účely konania o priestupkoch alebo trestného konania, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Osobné a chránené údaje získané kamerovým systémom sa neposkytujú tretím osobám, nevzťahujú sa na ne ustanovenia zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch sa osobné a chránené údaje získané kamerovým systémom poskytujú súdu, orgánom činným v trestnom konaní alebo v konaní o priestupkoch podľa osobitného zákona, napr. príslušníkovi Policajného zboru (Mestskej, obecnej polície) v čase výkonu služby, vykonávajúceho objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie, alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný osobný lebo chránený údaj týka.

OBCHODNÁ PONUKA

 

VYPRACOVANIE „BEZPEČNOSTNEJ SMERNICE INFORMAČNÉHO SYSTÉMU“.

V zmysle § 4 Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov SR č.164/2013 Z.z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.

Povinnosť zdokumentovať bezpečnostné opatrenia v „Bezpečnostnej smernici IS“ sa vzťahuje na prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje v informačnom systéme podľa § 19 ods. 2 zákona.

VYPRACOVANIE „BEZPEČNOSTNÉHO PROJEKTU INFORMAČNÉHO SYSTÉMU“.

V zmysle § 5 Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov SR č.164/2013 Z.z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.

Povinnosť vypracovať „Bezpečnostný projekt IS“ sa vzťahuje na prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje v informačnom systéme podľa § 19 ods. 3 zákona.

VYPRACOVANIE „INTERNÝCH SMERNÍC PREVÁDZKOVATEĽA V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV“.

V zmysle zákona  č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov SR č.164/2013 Z.z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.

(Interné smernice prevádzkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov, ako prílohy k „Bezpečnostnej smernici“, a k „Bezpečnostnému projektu informačného systému“  upresňujú a aplikujú závery vyplývajúce z „Bezpečnostnej smernice“ a „Bezpečnostného projektu informačného systému“ na konkrétne podmienky prevádzkovateľa a prevádzkovaného bezpečnostného kamerového informačného systému.)

VYPRACOVANIE VZOROVEJ „ZÁKLADNEJ DOKUMENTÁCIE“ PREVÁDZKOVATEĽA.

V zmysle § 3 Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov SR č.164/2013 Z.z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.

(Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v informačnom systéme, ktorý nie je prepojený s verejne prístupnou počítačovou sieťou, pričom nejde o spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov podľa § 13 zákona  č.122/2013 Z.z..)

VYPRACOVANIE „VZOROVEJ DOPLNKOVEJ DOKUMENTÁCIE PREVÁDZKOVATEĽA“.

V zmysle zákona  č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov SR č.164/2013 Z.z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.

„Doplnková dokumentácia“ prevádzkovateľa doplňuje „Základnú dokumentáciu“ prevádzkovateľa, upresňuje a aplikuje závery vyplývajúce z „Bezpečnostnej smernice“ a „Bezpečnostného projektu informačného systému“ pre prevádzkovateľa, sprostredkovateľa, tretie strany, správcu siete, IT manažéra, zamestnancov prevádzkovateľa, ap..).

REALIZÁCIA SYSTÉMU OCHRANY CITLIVÝCH A CHRÁNENÝCH ÚDAJOV ORGANIZÁCIE DO DOKUMENTÁCIE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV ORGANIZÁCIE.

 

Implementáciou ochrany citlivých informácii a údajov organizácie, ktoré sa považujú za neverejné a musia byť chránené, do dokumentácie ochrany osobných údajov vo Vašej organizácii, zabezpečíme ich ochranu vo Vašej organizácii bez ďalšieho navýšenia finančných prostriedkov jedným vypracovaným dokumentom „Bezpečnostný projekt („Bezpečnostná smernica“) informačných systémov, určených na spracúvanie informácií obsahujúcich osobné údaje dotknutých fyzických osôb, citlivé a chránené údaje prevádzkovateľa“.

ODBORNÉ VYŠKOLENIE ZODPOVEDNEJ OSOBY ORGANIZÁCIE.

Príprava na skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Poverená zodpovedná osoba určená za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov dotknutých fyzických osôb v informačných systémoch u prevádzkovateľa (sprostredkovateľa), musí v zmysle § 23 a 24 zákona  č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov SR č.165/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby, absolvovať skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby.

Skúšku fyzickej osoby na účely výkonu funkcie zodpovednej osoby zákona zabezpečuje v zmysle § 24 zákona  č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad na ochranu osobných údajov SR.

ODBORNÉ VYŠKOLENIE A PREŠKOLENIE OPRÁVNENÝCH OSÔB - OBSLUHY BEZPEČNOSTNÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU.

ktorí vo Vašej organizácii prichádzajú do styku s bezpečnostným kamerovým systémom a chránenými osobnými údajmi, informáciami, aktívami a citlivými údajmi organizácie, v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie a ktorí spracúvajú osobné údaje podľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov.

ODBORNÉ VYŠKOLENIE A PREŠKOLENIE OPRÁVNENÝCH OSÔB - ZAMESTNANCOV ORGANIZÁCIE.

ktorí vo Vašej organizácii prichádzajú do styku s chránenými osobnými údajmi, informáciami, aktívami a citlivými údajmi organizácie, v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie a ktorí spracúvajú osobné údaje podľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov.

E-LEARNINGOVÝ SEMINÁR K PROBLEMATIKE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB, CITLIVÝCH INFORMÁCII A ÚDAJOV PREVÁDZKOVATEĽA

 

vypracovaný v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, pre oprávnené osoby prevádzkovateľa (sprostredkovateľa), určených k práci s osobnými údajmi, v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, ktoré spracúvajú osobné údaje podľa § 21 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ponúkaný e-learningový seminár bez obmedzenia počtov prístupu zabezpečuje komplexné preškolenie z problematiky ochrany osobných údajov s dôrazom na praktické príklady z praxe, v rozsahu cca. 322 strán (podľa cieľového subjektu).

VYKONANIE AUDITU BEZPEČNOSTI INFORMAČNÉHO SYSTÉMU, SYSTÉMU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, „BEZPEČNOSTNEJ SMERNICE“, „BEZPEČNOSTNÉHO PROJEKTU INFORMAČNÉHO SYSTÉMU“.

Poskytujeme klientom vykonanie auditu bezpečnosti informačného systému, systému ochrany osobných údajov, „Bezpečnostnej smernice“, „Bezpečnostného projektu informačného systému, ako nezávislé posúdenie systému ochrany osobných údajov, podľa bezpečnostných štandardov a výstupov z „Bezpečnostnej smernice“, „Bezpečnostného projektu informačného systému“, ako i posúdenie celkového súladu so zákonom o ochrane osobných údajov, vrátane návrhu opatrení na zníženie bezpečnostných rizík a odstránenie zistených nedostatkov.

 

Audítori zhodnotia bezpečnostné riziká pri ochrane osobných údajov vo Vašej organizácii, odporučia Vám v záverečnej správe auditu opatrenia na ich zníženie a tým zvýšia bezpečnostné štandardy pri ochrane osobných údajov vyžadované Vašimi obchodnými partnermi.

PORADENSTVO.

Poskytujeme komplexné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, chránených citlivých informácií organizácie a zavedenia bezpečnostných opatrení ochrany osobných údajov v organizácii.

Your Benefits/Vaše výhody

Vybudovanie bezpečnostného systému ochrany osobných údajov bezpečnostného kamerového systému,  chránených osobných údajov na záznamoch bezpečnostného kamerového systému a zavedenie technických, organizačných a personálnych opatrení ochrany osobných údajov a bezpečnostného kamerového systému vo forme „Bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov“ (bezpečnostných smerníc) v súlade so všeobecne platnými normami SR a EÚ.

Viac relevantných informácii nájdete v nasledovných dokumentoch:

Informacny list_Ochrana osobných údajov_Bezpečnostný projekt kamerového systému_KOLMAR.pdf (199872)

Ponuka vzdelávacej aktivity_Ochrana osobných údajov_KOLMAR.pdf (221851)

E-LEARNINGOVÝ SEMINÁR K PROBLEMATIKE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV_WEB.pdf (1384988)

Informacny list_Ochrana osobných údajov_lehoty a sankcie_KOLMAR.pdf (129119)

Zákaznícke referencie KOLMAR.pdf (422550)

 

 

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.