1.5.1 HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA, KRÍZOVÉ PLÁNOVANIE

1.5.1 HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA, KRÍZOVÉ PLÁNOVANIE

Zabezpečenie vypracovania zákonom stanovenej dokumentácie v oblasti Hospodárskej mobilizácie a Krízového plánovania, preškolenia odborných kompetentov a vykonávateľov.

Krízovým plánovaním je proces, ktorým sa v mieri vytvárajú predpoklady na zabezpečenie produkčnej schopnosti Slovenskej republiky na obdobie krízovej situácie, ako aj na funkčnosť jej spoločenskej neekonomickej nadstavby. Krízovým plánovaním sa rozumie činnosť subjektov hospodárskej mobilizácie, ktorou sa ustanovuje spôsob vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie. Výsledkom krízového plánovania je krízový plán hospodárskej mobilizácie alebo údajový dokument hospodárskej mobilizácie.

Subjekt hospodárskej mobilizácie je ústredný orgán, určený vládou SR, krajský úrad a okresný úrad, obec, podnikateľ alebo štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia, Národná banka Slovenska, Slovenská televízia a Slovenský rozhlas, ktoré sa podieľajú na vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie.

Subjekt HM je zaradený do systému hospodárskej mobilizácie na základe toho, že plní úlohy obrany zo zákona, alebo na základe rozhodnutia v zmysle zákona o HM, príkazu alebo na základe zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy na obdobie krízovej situácie, alebo na základe zmluvy o uchovaní výrobných schopností.

Krízový plán hospodárskej mobilizácie je súbor usporiadaných informácií o spôsobe vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie subjektom hospodárskej mobilizácie.

Údajový dokument je informácia v písomnej alebo elektronickej forme, dôležitá na rozhodovanie o spôsobe vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, poskytovaná medzi subjektmi hospodárskej mobilizácie.

Krízový plán hospodárskej mobilizácie alebo údajový dokument hospodárskej mobilizácie schvaľuje a za jeho plnenie zodpovedá štatutárny orgán subjektu hospodárskej mobilizácie.

Súčasťou krízového plánovania je aj spracovávanie jednotných údajov a špecifických údajov hospodárskej mobilizácie, používaných subjektmi hospodárskej mobilizácie na spracovanie, vyhodnocovanie a prenos údajov o hospodárskej mobilizácii a na zhromažďovanie a triedenie informácií pre rozhodovanie štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a iných subjektov hospodárskej mobilizácie.

Splnenie úloh organizácie v oblasti krízového plánovania, predovšetkým pri vzniku mimoriadnych situácií, živelných  pohromách (povodne, zosuvy pôdy, zemetrasenia, následky víchrice, snehová kalamita), technologických a ekologických haváriách (požiare a výbuchy, únik nebezpečných látok, poškodenie vedení rozvodných sietí), katastrofách (veľké letecké, železničné, cestné nehody, porušenie vodohospodárskych diel), terorizmus, po vyhlásení  výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej  situácie, vojnového stavu a vojny, predpokladá kvalitnú odbornú prípravu manažmentu organizácie.

Hlavným predpokladom plnenia úloh krízového plánovania a hospodárskej mobilizácie organizáciou, je kvalitne spracovaná dokumentácia, ktorá musí byť v súlade so všeobecne platnými právnymi normami SR. Stojíme na strane svojich zákazníkov s cieľom poskytnúť im formou outsourcingu maximálnu podporu i v týchto netradičných oblastiach činnosti na úseku „nových zodpovedností“, ktoré sa týkajú manažmentu bezpečnosti a tým prispieť k zabezpečeniu ochrany života, zdravia, majetku, a chránených záujmov tak, ako tieto opatrenia ukladajú organizáciám za povinnosť realizovať platné právne normy SR.

Ponúkame vypracovanie dokumentácií:

1)  Vypracovanie „Dokumentácie hospodárskej mobilizácie a údajového dokumentu hospodárskej mobilizácie“.

      V zmysle platných právnych noriem SR, vyhlášok a iných metodických pokynov:

 • Kapitola I. Krízový plán HM pre ústredné orgány štátnej správy, krajské úrady a okresné úrady
 • Plán uvádzania subjektu HM do vojnového stavu a času vojny
 • Kapitola I. Krízový plán HM pre subjekty HM v pôsobnosti rezortov
 • Metodika činnosti stálej služby
 • Kapitola I. pre údajový dokument HM
 • Metodika činnosti stálej služby
 • Kapitola II. Záväzok na vykonávanie opatrení HM
 • Kapitola III.  Zhodnotenie podmienok na vykonávanie opatrení HM
 • Kapitola IV. Personálne zabezpečenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie
 • Kapitola V. Zabezpečenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie
 • Kapitola VI. Špecifické prvky zabezpečenia vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie
 • Kapitola VII. Prílohy
 • Kapitola VIII. Vybrané údaje na riešenie krízovej situácie

2)  Školenia a semináre v oblasti hospodárskej mobilizácie a krízového manažmentu.

Vaše výhody:

Hospodárskou mobilizáciou sa vytvárajú predpoklady na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie.

Zavedením predpísanej dokumentácie hospodárskej mobilizácie a krízového plánovania do činnosti Vašej organizácie, zabezpečíte plnenie úloh hospodárskej mobilizácie a plnenia záväzkov na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie  v zmysle platnej legislatívny SR.

Školenia zabezpečujú, že pracovníci, ktorí pracujú pre Vašu organizáciu a ktorí prichádzajú do styku s dokumentáciou hospodárskej mobilizácie a krízového manažmentu (napr. štatutári, manažéri, členovia krízových štábov, vykonávatelia dokumentácií ap.), majú relevantné vzdelanie umožňujúce im vykonávať predpísané opatrenia hospodárskej mobilizácie spôsobom, ktorý rešpektuje platné právne normy SR.

Účastníci školenia obdržia „Osvedčenie o odbornom vyškolení a preškolení". Školenie je vykonávané podľa požiadaviek klienta.

Informacny list Hospodárska mobilizácia_Krízové plánovanie_KOLMAR.pdf (98,3 kB)

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.