1.4.1. POVODŇOVÝ PLÁN ZÁCHRANNÝCH PRÁC

1.4.1. POVODŇOVÝ PLÁN ZÁCHRANNÝCH PRÁC

Zabezpečenie vypracovania zákonom stanovenej dokumentácie v oblasti ochrany pred povodňami – Povodňového plánu záchranných prác obce - mesta, preškolenia odborných kompetentov a vykonávateľov záchranných prác obce - mesta.

Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne  a po povodni na povodňou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených územiach.

Povodňové záchranné práce riadi obec, obvodný úrad alebo obvodný úrad v sídle kraja podľa osobitného predpisu. Vykonávanie zásahov povodňových záchranných prác riadi okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru alebo krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru do času, kým riadenie neprevezme obec, obvodný úrad alebo obvodný úrad v sídle kraja. Pri riadení  záchranných prác sa ukladajú úlohy a vydávajú ústne a neskôr písomné príkazy na ich plnenie.

Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity a sú ukončené do času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie.

Hlavným predpokladom plnenia úloh pri ochrane pred povodňami, je kvalitne spracovaná dokumentácia, ktorá musí byť v súlade so všeobecne platnými právnymi normami SR. Stojíme na strane svojich zákazníkov s cieľom poskytnúť im formou outsourcingu maximálnu podporu i v týchto netradičných oblastiach činnosti na úseku „nových zodpovedností“, ktoré sa týkajú manažmentu bezpečnosti a tým prispieť k zabezpečeniu ochrany života, zdravia, majetku, a chránených záujmov tak, ako tieto opatrenia ukladajú organizáciám za povinnosť realizovať platné právne normy SR.

Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami:

1. Mestská povodňová komisia

2. Krízový štáb mesta

3. Obvodný úrad životného prostredia

4. Obvodná povodňová komisia

5. Technický štáb obvodnej povodňovej komisie

6. Obvodný úrad

7. Krízový štáb obvodného úradu

8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru

9. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému

10. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru

11. Podľa potreby

        a)      poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby

        b)      mestský hasičský zbor

        c)      závodné hasičské útvary

        d)     závodné hasičské zbory

iné právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku.

 

Ponúkame:

  1. Vypracovanie dokumentácie „Povodňový plán záchranných prác obce - mesta“.
  2. Preškolenie odborných kompetentov a vykonávateľov záchranných prác obce - mesta.

Vaše výhody:

Vypracovaním predpísanej dokumentácie „Povodňový plán záchranných prác obce – mesta“ v zmysle platnej legislatívny SR sa vytvárajú predpoklady na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva pri mimoriadnych udalostiach a na zabezpečenie:

  • činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek integrovaného záchranného systému počas mimoriadnej situácie,
  • varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou,
  • postupu zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb,
  • prípravy, zabezpečenia a vykonania evakuácie, vrátane evakuačných opatrení,
  • predpokladaných výkonov opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vodných tokov,
  • dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a odvozu  a zneškodňovania uhynutých zvierat a iných odpadov,
  • spôsobu zorganizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch
  • a iných úloh obce a mesta pri ochrane pred povodňami...

Zavedením predpísanej dokumentácie na úseku civilnej ochrany do činnosti Vašej organizácie, obce, mesta zabezpečíte plnenie úloh civilnej ochrany obyvateľstva a dáte svojim partnerom i klientom na vedomie, že sa riadite platnými legislatívnymi normami SR a EÚ.

Disponujeme špičkovými kvalifikovanými odborníkmi a externými konzultantmi s hlbokými znalosťami a skúsenosťami z rôznych organizácií (Ministerstvo vnútra, Ministerstvo obrany, Úrad na ochranu osobných údajov a.p.).

Vzdelávacie aktivity vykonávame v spolupráci s dcérskou spoločnosťou ARM Media, s.r.o., ktorá je akreditovaná školiaca ustanovizeň v oblasti ďalšieho vzdelávania v zmysle zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní, Nezávislou poradenskou spoločnosťou NPS, s.r.o., firmou JUDr. Viliam Hečko -  JURIS a BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o..

Školenia zabezpečujú, že pracovníci, ktorí pracujú pre Vašu organizáciu, obec, mesto a ktorí prichádzajú do styku s dokumentáciou protipovodňového plánovania (napr. štatutári, manažéri, členovia krízových štábov, vykonávatelia dokumentácií ap.), majú relevantné vzdelanie umožňujúce im vykonávať predpísané opatrenia protipovodňového plánovania spôsobom, ktorý rešpektuje platné právne normy SR.

Účastníci školenia obdržia „Osvedčenie o odbornom vyškolení a preškolení. Školenie je vykonávané podľa požiadaviek klienta.

 Informacny list_Povodňový plán záchranných prác obce - mesta_KOLMAR.pdf (94,4 kB)

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.