1.7.1. OCHRANA OBJEKTOV, PODNIKOV A ORGANIZÁCIÍ

1.7.1. OCHRANA OBJEKTOV, PODNIKOV A ORGANIZÁCIÍ

 

Každá organizácia musí dbať o svoju bezpečnosť.

Je to základná a nevyhnutná podmienka existencie organizácie v podnikateľskom prostredí. Motívom pre manažment podniku na  riešenie otázok bezpečnosti okrem reakcie na  existujúce bezpečnostné vonkajšie a vnútorné prostredie je i plnenie platných právnych noriem. 

Systém bezpečnosti  organizácie musí byť vytvorený tak, aby pomocou:

 1. disponibilných síl (ľudských zdrojov),
 2. technických  prostriedkov (EZS, MZP, ap.),
 3. organizačných opatrení (napr. ochrana súkromno-bezpečnostnými službami),

zabezpečoval efektívnu ochranu proti identifikovaným bezpečnostným ohrozeniam.

Riešenie otázok bezpečnosti  organizácie vytvára predpoklady na  ochranu  ľudského činiteľa, majetku a ostatných aktív  organizácie, čo prispieva k vyššej  efektivite v organizácii. Zvyšuje sa pocit bezpečia zamestnancov, vytvára sa optimálna pracovná atmosféra a verejná mienka, čo vedie k vyššej výkonnosti organizácie. V  konečnom dôsledku to  vytvára i pozitívny image, a goodwill organizácie na trhu.

Ak potrebujete chrániť osoby, majetok, objekty, podniky a organizácie, ponúkame Vám zabezpečenie ochrany  prostredníctvom  súkromno - bezpečnostných služieb:

 • strážna a bezpečnostná služba, ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, ochrana osoby, ochrana majetku a osoby pri preprave, ochrana prepravy majetku a osoby, zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, prevádzkovanie zabezpečovacieho alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, vypracúvanie plánu ochrany majetku a osôb a zabezpečíme všetky náležitosti týkajúce sa vašej bezpečnosti a bezpečnosti vášho majetku.

Ak potrebujete chrániť svoj majetok bezpečnostným systémom, ponúkame Vám komplexné riešenia technickej ochrany.

 • zabezpečovacie systémy, zabezpečenie kamerových a alarmových systémov certifikovaným dodávateľom.

Ponuka:

1)      Zabezpečenie ochrany  prostredníctvom  súkromno - bezpečnostných služieb.

2)      Ochrana majetku právnickej osoby na verejno-prístupnom mieste.

 • Ochrana majetku pri plánovaných spoločenských akciách (športové podujatia, spoločenské akcie a pod.).
 • Ochrana majetku pri nečakaných mimoriadnych situáciách, kedy majetok musí ostať na verejno-prístupnom mieste a mohlo by dôjsť ku škode (poruchy na vozidle, havárie, dopravné nehody a pod.).

3)      Ochrana majetku súkromnej osoby.

 • Ochrana majetku súkromnej osoby (ochrana súkromných objektov, vozidiel a pod.).
 • Ochrana majetku pri krátkodobom vzdialení (objekty, vozidlá, a pod.).
 • Ochrana majetku pri dovolenkách (zabezpečenie vozidiel, objektov po odchode na dovolenku a pod.).

4)      Ochrana majetku na inom než verejno-prístupnom mieste.

 • Dlhodobá ochrana objektov podnikov a organizácií.
 • Zabezpečenie ochrany organizácií a ich objektov, pracovísk, voľných plôch  a parkovísk strážnou a obchádzkovou službou.
 • Zabezpečenie kontroly vstupov do objektov organizácií, ochrana pred vstupom nepovolaných osôb do objektov organizácií, ochrana majetku organizácií pred odcudzením a vandalizmom (grafity a  pod.).
 • Zabezpečenie ochrany proti vnútornému poškodzovaniu organizácií (krádeže v zamestnaní, medzi zamestnancami a pod.).
 • Zabezpečenie ochrany prostredníctvom elektronických zabezpečovacích systémov, zabezpečenie kamerových a alarmových systémov certifikovaným dodávateľom podľa potrieb zákazníka.

5)      Ochrana osoby a majetku pri preprave.

 • Zabezpečenie ochrany osôb a bezpečného sprevádzania osôb pri preprave do banky, do miesta pracovnej činnosti a pod..
 • Zabezpečenie ochrany osôb pri pracovných cestách.
 • Zabezpečenie bezpečného sprevádzania osôb krátkodobého či dlhodobého charakteru.

6)      Ochrana osoby.

 • Zabezpečenie ochrany osôb krátkodobého či dlhodobého charakteru.

7)      Ochrana prepravy majetku a osoby

 • Zabezpečenie bezpečnej prepravy osôb a majetku na cieľové miesto.
 • Zabezpečenie ochrany prepravy nezávislým vozidlom.
 • Zabezpečenie monitorovania prepravy.

8)      Vypracúvanie plánu ochrany objektov

 • Vypracúvame plány ochrany majetku podľa podmienok poisťovacích spoločností, ktorými sú taxatívne vymenované predpoklady pre kvalifikovanú funkčnú fyzickú a technickú ochranu.

 Informacny list Ochrana objektov, podnikov a organizácií_KOLMAR.pdf (94,3 kB)

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.