1.8. OUTSOURCING SLUŽIEB PRE SBS

1.8. OUTSOURCING SLUŽIEB PRE SBS

Outsourcing služieb pre súkromno-bezpečnostné služby.

Zabezpečenie vyškolenia a vycvičenia pracovníkov SBS, vypracovanie dokumentácií pre SBS.

Ponuka:

1)      Zabezpečenie odborného vyškolenia a preškolenia zamestnancov SBS - Odborná spôsobilosť v SBS

 • pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania,
 • kurz je zameraný na získanie preukazu odbornej spôsobilosti typu „S“ podľa zákona 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti u odborne spôsobilej právnickej spoločnosti SAPA - Bezpečnostná agentúra, s.r.o..

2)      Odborné vyškolenie zodpovednej osoby  SBS

 • určenej za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov v informačných systémoch u prevádzkovateľa (sprostredkovateľa) - SBS v zmysle § 19 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov.
 • Účastníci školenia obdržia „Osvedčenie o odbornom vyškolení a preškolení o ochrane osobných údajov podľa zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z.z.““.

Sankcia: od 995,82€ (30.000,- Sk) – 99.581,76€ (3.000.000,- Sk), ak prevádzkovateľ – SBS nepoverí zodpovednú osobu, nepreškolí ju alebo nevie preukázať preškolenie,

3)      Odborné vyškolenie a preškolenie zamestnancov SBS

ktorí vo Vašej SBS prichádzajú do styku s chránenými osobnými údajmi.

 • Účastníci školenia obdržia „Osvedčenie o odbornom vyškolení a preškolení o ochrane osobných údajov podľa zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z.z.““.

  Sankcia: od 1.659,79€ (50.000,- Sk) – 165.969,59€ (5.000.000,- Sk), ak prevádzkovateľ – SBS včas nepoučil svoje oprávnené osoby alebo nevedel úradu hodnoverne preukázať, že poučenie oprávnených osôb vykonal včas, alebo nepredložil na požiadanie úradu písomný záznam o poučení oprávnených osôb podľa § 17 zákona.

4)      Vypracovanie bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov (Bezpečnostnej smernice) SBS

 • VYPRACOVANIE BEZPEČNOSTNÉHO ZÁMERU, vymedzujúceho základné bezpečnostné ciele SBS, ktoré je potrebné dosiahnuť na ochranu informačného systému pred ohrozením jeho bezpečnosti.
 • VYKONANIE ANALÝZY BEZPEČNOSTI INFORMAČNÉHO SYSTÉMU, ako podrobný rozbor stavu bezpečnosti informačného systému v SBS.
 • VYPRACOVANIE „BEZPEČNOSTNÉHO PROJEKTU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV“.
 • VYPRACOVANIE „BEZPEČNOSTNÝCH SMERNÍC“, ktoré budú upresňovať a aplikovať závery vyplývajúce z Bezpečnostného projektu na konkrétne podmienky prevádzkovaného informačného systému SBS.
 • VYPRACOVANIE „PRÍLOH - DOLOŽIEK K BEZPEČNOSTNÉMU PROJEKTU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV“, ktoré budú upresňovať a aplikovať závery vyplývajúce z Bezpečnostného projektu pre zamestnancov SBS.
 • PORADENSTVO.

5)      Taktický výcvik zamestnancov SBS

 • Taktika zákroku pri zadržaní páchateľov trestných činov v objektoch.

a) Taktické zásady  a činnosť pri zásahu zásahovej skupiny na chránený objekt v prípade narušenia chráneného objektu.

b) Taktické zásady vykonania zákroku pri príjazde k objektu.

c) Taktika zákroku v objektoch.

d)Základné taktické zásady prepátravania objektu.

e) Činnosť zásahovej skupiny po prekontrolovaní objektu.

f)  Činnosť zásahovej skupiny v prípade zadržania páchateľa v objekte.

g) Činnosť zásahovej skupiny pri zistení, že došlo k spáchaniu trestného činu.

h) Činnosť zásahovej skupiny v prípade nezadržania páchateľa v objekte.

i)   Činnosť zásahovej skupiny prípade vzniku nepredvídanej krízovej udalosti alebo sledu udalostí.

 • Základné zásady taktiky zákrokov.

a)    Spútavanie a prehľadávanie.

b)   Spútavanie a prehľadávanie v stoji.

c)    Spútavanie a prehľadávanie v kľaku.

d)   Spútavanie a prehľadávanie v ľahu.

 • Prikladanie a snímanie pút.
 • Taktické zásady pri zadržaní, prehľadávaní a odvádzaní páchateľa.
 • Predvádzanie a eskortovanie.
 • Činnosť  pri strete s nebezpečným ozbrojeným páchateľom.
 • Taktika   a   technické   prevedenie   základných   zákrokov a   úkonov   praxi SBS.
 • Zabezpečenie osobnej bezpečnosti  pri kontrole osobných motorových vozidiel.

6)      Vypracovanie Typového projektu zásahu na objekty    

(strážené objekty, peňažné ústavy, banky ap. ) v rozsahu:

 • Všeobecné ustanovenia.
 • Úlohy SBS pri zásahu zásahovej skupiny na chránený objekt v prípade narušenia chráneného objektu.
 • Činnosť operačného centra SBS pri narušení chráneného objektu.
 • Činnosť veliteľa zásahovej skupiny SBS.
 • Činnosť zásahovej skupiny SBS pri narušení chráneného objektu.
 • Činnosť zásahovej skupiny SBS v prípade zadržania páchateľa v objekte.
 • Činnosť zásahovej skupiny SBS v prípade nezadržania páchateľa v objekte.
 • Činnosť zásahovej skupiny SBS v prípade vzniku nepredvídanej krízovej udalosti alebo sledu udalostí.
 • Výstroj a výzbroj zásahovej skupiny SBS.
 • Záverečné  a zrušovacie ustanovenia.

7)      Vypracovanie Plánu zásahu na objekt    

(strážené objekty, peňažné ústavy, banky ap.) v približnom rozsahu:

 • Textová časť:

a)    Charakteristika chráneného objektu.

b)   Možnosti vstupu do objektu.

c)    Možnosti vjazdu do objektu.

d)   Ľahko zraniteľné a prístupné miesta objektu.

e)    Neprehľadné priestory vhodné na napadnutie objektu.

f)    Kritické miesta z hľadiska násilného vniknutia do objektu a chránených priestorov v objekte.

 • Grafická časť:

a)    Vyznačenie postupu zásahovej skupiny SBS v objekte.

b)   Záverečné  a zrušovacie ustanovenia.

8)      Vypracovanie Typového projektu právne aspekty pri vykonávaní zákrokov a zásahov na chránené objekty

(strážené objekty, peňažné ústavy, banky ap.) v približnom rozsahu:

 • Právne aspekty zásahu zásahovej skupiny SBS na chránený objekt.
 • Právne opodstatnenie vykonania zákroku pri plnení typového projektu zásahu pre SBS na chránený objekt.
 • Výklad pojmov:

a)    Zákrok v objekte.

b)   Oprávnenia pracovníkov SBS.

c)    Použitie zbrane.

9)      Vypracovanie Typového projektu taktické zásady pri vykonávaní zákrokov a zásahov na objekty    

(strážené objekty, peňažné ústavy, banky ap.) v približnom rozsahu:

 • Všeobecná časť.
 • Základné zásady typológie osobnosti páchateľa.

a)    Osoby v nízkom inteligenčnom pásme, zaostalé, so závislosťou na alkohole, so sklonmi k výtržnostiam a násilným činom.

b)   Osoby,  dopúšťajúce  sa  bežných  krádeži, krádeží  áut  a bytových krádeží.

c)    Osoby, ktoré sa dopustili trestnej činnosti krádeží v afekte.

d)   Osoby označené ako "nebezpečný páchateľ", dopúšťajúce sa lúpeží a rôznej trestnej činnosti násilnej povahy, používajúce rôzne zbrane.

 • Taktika zákroku pri zadržaní páchateľov trestných činov v objektoch.

a)    Taktické zásady vykonania zákroku pri príjazde k objektu.

b)   Taktika zákroku v objektoch.

c)    Základné taktické zásady prepátravania objektu.

d)   Činnosť zásahovej skupiny po prekontrolovaní objektu.

e)    Činnosť zásahovej skupiny v prípade zadržania páchateľa v objekte.

f)    Činnosť zásahovej skupiny pri zistení, že došlo k spáchaniu trestného činu.

g)   Činnosť zásahovej skupiny v prípade nezadržania páchateľa v objekte.

h)   Činnosť zásahovej skupiny prípade vzniku nepredvídanej krízovej udalosti alebo sledu udalostí.

 • Základné zásady taktiky zákrokov.

a)    Spútavanie a prehľadávanie.

b)   Spútavanie a prehľadávanie v stoji.

c)    Spútavanie a prehľadávanie v kľaku.

d)   Spútavanie a prehľadávanie v ľahu.

 • Prikladanie  a snímanie pút.
 • Taktické zásady pri zadržaní, prehľadávaní a odvádzaní páchateľa.
 • Predvádzanie a eskortovanie.
 • Činnosť  pri strete s nebezpečným ozbrojeným páchateľom.

10)  Výcvik v streľbe zamestnancov SBS

 • Výcvik v streľbe a zaobchádzanie so zbraňou – taktická príprava.
 • Výcvik v streľbe a zaobchádzanie so zbraňou – praktická príprava.
 • Streľba v otvorenom priestore.
 • Streľba v uzatvorenom priestore.
 • Základy teórie praktickej streľby spoza prekážok.
 • Streľba spoza prekážok v otvorenom priestore.
 • Streľba spoza prekážok v uzatvorenom priestore.
 • Výcvik je vykonávaný podľa požiadaviek a rozsahu objednávateľa.
 • Výcvik je vykonávaný inštruktormi výcviku Policajného zboru SR a príslušníkmi špeciálnych útvarov PZ vo výslužbe.

 

Informacny list_Outsourcing služieb pre SBS_KOLMAR.pdf (109,8 kB)

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.