1.6.3. E-learningový kurz k správe registratúry

1.6.3. E-learningový kurz k správe registratúry

PONÚKAME E-LEARNINGOVÝ KURZ K PROBLEMATIKE SPRÁVY REGISTRATÚRY S NEOBMEDZENÝM PRÍSTUPOM

vypracovaný v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, pre oprávnené osoby zamestnávateľa, určených k práci so správou registratúry (starostlivosť o dokumenty, organizovanie manipulácie so záznamami a spismi, prijímanie, triedenie, evidovanie, obeh, tvorba, vybavovanie, odosielanie záznamov a ukladanie, ochrana a vyraďovanie spisov (záznamov), náležité personálne obsadenie, priestorové zabezpečenie, materiálno-technické zabezpečenie registratúry), v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie (napr. štatutárov, manažérov a riadiacich pracovníkov, ktorí prichádzajú do styku so správou registratúry, zamestnancov poverených v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekretárkam, pracovníkom podateľne, administratívy, správcom registratúry, správcom záznamov, archivárom, zamestnancom hospodárskych správ, ako aj ďalším odborným zamestnancom), pre zvýšenie ich relevantného vzdelania v predmetnej oblasti, umožňujúceho im vykonávať svoju prácu spôsobom, ktorý rešpektuje platné právne normy SR a EÚ.

E-learningový kurz k problematike správy registratúry - dokument manažmentu, s neobmedzeným počtom prístupu,  z predmetnej problematikyje možno použiť k preukázateľnému individuálnemu preškoleniu oprávnených osôb v organizácii, s cieľom šetrenia nákladov na školenie v danej problematike.

Ponúkaný e-learningový kurz zabezpečuje komplexné preškolenie z problematiky správy registratúry, podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s dôrazom na najnovšie praktické príklady z praxe (napr. základné pracovné postupy odbornej správy záznamov, príjem a triedenie zásielok, evidovanie a označovanie prijatých registratúrnych záznamov, vybavovanie a odosielanie registratúrnych záznamov, ukladanie a vyhľadávanie registratúrnych záznamov, vyraďovanie písomností a odovzdávanie spisov s trvalou dokumentárnou hodnotou do trvalej archívnej starostlivosti, elektronický registratúrny záznam, zaručený elektronický podpis v správe registratúry, časová pečiatka, elektronické archívne dokumenty - § 33 ods. 2. (novela č. 41/2011, elektronická forma faktúry, legislatíva elektronických faktúr, elektronický podpis na elektronickej faktúre,  rozlíšenie medzi elektronickým podpisom a zaručeným elektronickým podpisom, odberateľská elektronická faktúra, postup podnikateľa pri prechode na elektronickú fakturáciu, dodávateľská elektronická faktúra a.p.) so súborom 12-tich testových otázok, s dôrazom na najnovšie praktické príklady z praxe, v rozsahu cca. 322 strán (podľa cieľového subjektu) na CD nosiči vo formáte Adobe.

E–learning ponúka jasné a  zrozumiteľné vzdelávanie s aktuálnym a dôležitým obsahom (po vzájomnej dohode s klientom) s výhodami:

  • prístup k semináru kdekoľvek sa študujúci – zamestnanec ako oprávnená osoba nachádza;
  • kontrola prebratého učiva na podporu vzdelávania;
  • možnosť prispôsobiť obsah aktuálnym potrebám podľa požiadaviek legislatívy;
  • umožňuje vzdelávanie na globálnej úrovni v lokálnom jazyku;
  • možnosť periodického vzdelávania bez navýšenia nákladov.

Na rozdiel od tradičného vzdelávania, e-learning nepredstavuje jeden rovnaký prístup. Okrem širokej škály učebných štýlov, z ktorých sa skladá cieľová skupina, ľudia najčastejšie hľadajú informáciu v informácii, teda neformálny prístup. Na uspokojenie potrieb formálneho a neformálneho vzdelávania môže byť takéto školenie výborným nástrojom, ako poskytnúť zamestnancom reálne skúsenosti.

Zavedenie e-learningu môže Vašej organizácii prospieť a priniesť mnoho výhod z pohľadu nákladov, času a vzdelávania. Ako zamestnávateľ máte možnosť ovplyvniť omnoho viac než len formálny vzdelávací proces. S e-learningom viete prispôsobiť neformálne vzdelávanie tak, aby ste uspokojili potreby vášho najväčšieho aktíva - ľudského kapitálu.

E-Learningový kurz k problematike správy registratúry_WEB.pdf (931706) ukážka

Viac tu: https://kolmar.webnode.sk/products/sprava-registratury-dokument-manazment-/

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.