1.9. EVIDENCIA POBYTU OBČANOV INÝCH ŠTÁTOV NA ÚZEMÍ SR V UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH

1.9. EVIDENCIA POBYTU OBČANOV INÝCH ŠTÁTOV NA ÚZEMÍ SR V UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH

Ponuka outsourcingu zabezpečenia preškolenia odborných kompetentov a zamestnancov právnických a fyzických osôb, poverených vedením evidencie pobytu občanov a evidencie pobytu občanov iných štátov na území SR v ubytovacích zariadeniach.

 

  1. Evidencia pobytu občanov iných štátov na území SR v ubytovacích zariadeniach, vedenie predpísanej dokumentácie a hlásnej povinnosti je špecifická činnosť, ktorá sa dotýka veľkého počtu spoločností poskytujúcich služby v ubytovacích zariadeniach.
  2. Splnenie úloh právnických a fyzických osôb poskytujúcej služby v ubytovacích zariadeniach a transpozícia nových právnych predpisov Európskej únie v oblasti cudzineckého práva do ubytovacej praxe, predpokladá kvalitnú odbornú prípravu manažmentu a zamestnancov spoločnosti a organizácie poskytujúcej služby v ubytovacích zariadeniach.
  3. Hlavným predpokladom splnenia úloh právnických a fyzických osôb poskytujúcich služby v ubytovacích zariadeniach pri evidencii pobytu občanov iných štátov na území SR v ubytovacích zariadeniach, vedení predpísanej dokumentácie a hlásnej povinnosti v zmysle zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov, je dostatočne vyškolený personál ubytovacích zariadení (recepčný, prevádzkar ap.) v súlade so všeobecne platnými právnymi normami SR a EÚ.
  4. Stojíme na strane svojich zákazníkov s cieľom poskytnúť im maximálnu podporu i v týchto netradičných oblastiach činnosti na úseku „nových zodpovedností“, ktoré sa týkajú evidencie pobytu občanov iných štátov na území SR v ubytovacích zariadeniach a tým prispieť k zabezpečeniu chránených záujmov štátu v oblasti cudzineckého práva tak, ako tieto opatrenia ukladajú organizáciám za povinnosť realizovať platné právne normy SR a EÚ.

 

Ponuka:

Odborné vyškolenie a periodické preškolenie odborných kompetentov – zamestnancov subjektov poskytujúcich služby v ubytovacích zariadeniach, ktorí vo Vašej spoločnosti, obci, meste, ubytovacom zariadení (hotel, penzión ap.) prichádzajú do styku s evidenciou pobytu občanov a s evidenciou pobytu občanov iných štátov na území SR v ubytovacích zariadeniach, vedení predpísanej dokumentácie, domovej knihy a hlásnej povinnosti v zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov.

 

Zosúladením vedenia evidencie pobytu občanov a pobytu občanov iných štátov na území SR v ubytovacích zariadeniach s platnou právnou úpravou dáte svojim partnerom i klientom na vedomie, že aj v tejto na pohľad banálnej oblasti sa riadite platnými legislatívnymi normami SR a EÚ.

Vzdelávacie aktivity vykonávame v spolupráci s dcérskou spoločnosťou ARM Media, s.r.o., ktorá je akreditovaná školiaca ustanovizeň v oblasti ďalšieho vzdelávania v zmysle zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní, Nezávislou poradenskou spoločnosťou NPS, s.r.o., firmou JUDr. Viliam Hečko - JURIS a Bureau Veritas Slovakia s.r.o. a Cudzineckou políciou Policajného zboru SR.

Školenia zabezpečujú, že pracovníci, ktorí pracujú pre Vašu organizáciu a ktorí prichádzajú do styku s ubytovacími službami v ubytovacích zariadeniach (napr. recepčný, prevádzkar ap.), majú relevantné vzdelanie umožňujúce im vykonávať svoju prácu spôsobom, ktorý rešpektuje platné právne normy SR a EÚ.

Informacny list_Evidencia pobytu občanov iných štátov na území SR v ubytovacích zariadeniach_KOLMAR.pdf (96,2 kB)

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.