Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

26 rokov činnej stálej štátnej služby u Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vo Federálnom policajnom zbore ČSFR a Policajnom zbore SR v rôznych riadiacich a odborných funkciách zameraných na krízový manažment, krízové riadenie, odborné zabezpečenie evakuácie a ochranu objektov osobitnej dôležitosti, ochranu utajovaných skutočností a výcviku policajtov.

Dlhoročné odborné skúsenosti pri zabezpečovaní špecifických úloh v systéme obrany SR, ochrany objektov, núdzového plánovania, operačno-bezpečnostných úloh a režimových opatrení, krízového riadenia pre zabezpečenie plnenia úloh v období pri vzniku krízových situácií, príprave na riešenie krízových situácií, riadenie, koordináciu a výkon krízových opatrení, plnenie úloh civilnej ochrany pri plánovaní a zabezpečovaní odborného zabezpečenia evakuácie na úseku bezpečnosti štátu, verejného poriadku, ochrany života a zdravia osôb, majetku a životného prostredia v rozsahu vymedzenom ústavou a zákonmi.

Manažérske skúsenosti s odbornou prípravou a riadením riadiacich a výkonných pracovníkov podieľajúcich sa na príprave na krízové situácie a na ochranu objektov zvláštneho významu a zvláštnej dôležitosti.

Odborné skúsenosti s fyzickou ochranou objektov.

Odborné skúsenosti v logistike pri príprave na krízové situácie.

Odborné skúsenosti s vypracovávaním odborného zabezpečenia evakuácie, protipožiarnej ochrany, ako aj plánov ukrytia osadenstva objektov.

Odborné skúsenosti s vypracovávaním typových plánov a projektov ochrany objektov a zásad na zabezpečenie chránených záujmov.

Odborné skúsenosti s ochranu utajovaných skutočností, vypracovávaním dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti objektov v zmysle Vyhl. NBÚ č.88/2002 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.

Odborné skúsenosti s vypracovávaním bezpečnostných analýz, protiteroristických typových projektov a čiastkových plánov,

Odborné skúsenosti s vypracovávaním riadiacich dokumentácií krízových štábov.

Odborné skúsenosti ako školiteľ v systéme civilnej ochrany.

Odborné praktické skúsenosti s riadením odborných zložiek integrovaného záchranného systému pri krízových situáciách, ako bývalý člen, tajomník Krízových štábov.

Odborné skúsenosti na úseku výcviku policajtov.

Odborné skúsenosti s vypracovávaním bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov. 

Odborné skúsenosti s vypracovávaním dokumentácie ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Odborné skúsenosti s vypracovávaním dokumentácie správy registratúry.

Odborné skúsenosti s vykonávaním auditu ochrany osobných údajov a vypracovávaním dokumentácie auditu.

Odborné skúsenosti ako lektor ochrany osobných údajov a bezpečnosti technických prostriedkov.

Odborné skúsenosti ako lektor ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Odborné skúsenosti ako lektor správy registratúry a dokument manažmentu.

Lektorská a prednášková činnosť vo vyššie uvedených oblastiach v pôsobnosti MV SR, štátnej a verejnej správy, školstva cirkevných zborov a iných subjektov.

 

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.