1.4. CIVILNÁ OCHRANA

1.4. CIVILNÁ OCHRANA
Zabezpečenie vypracovania zákonom stanovenej dokumentácie v oblasti civilnej ochrany a preškolenia odborných kompetentov a vykonávateľov.

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Poslaním civilnej ochrany je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Podľa zákona NR SR č. 42/94 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, (§ 16) právnické osoby / organizácie, ktoré svojou činnosťou neohrozujú život, zdravie alebo majetok svojich zamestnancov alebo iných osôb, sú povinní v primeranom rozsahu plniť tieto úlohy:

 1. zriaďovať a udržiavať ochranné stavby a prostriedky varovania pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti,
 2. skladovať, ošetrovať a zabezpečovať výdaj materiálu civilnej ochrany a prostriedkov individuálnej ochrany pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti,
 3. poskytovať pri príprave na civilnú ochranu a pri mimoriadnych udalostiach orgánom štátnej správy alebo obciam vecné prostriedky, ktoré vlastnia alebo užívajú.

Vyššie uvedené úlohy plnia právnické osoby primerane podľa stupňa ohrozenia. Pre zabezpečenie plnenia úloh civilnej ochrany právnické osoby spracovávajú Plán ochrany obyvateľstva teda svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti.

Splnenie úloh organizácie v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, predovšetkým pri vzniku mimoriadnych situácií, živelných  pohromách (povodne, zosuvy pôdy, zemetrasenia, následky víchrice, snehová kalamita), technologických a ekologických haváriách (požiare a výbuchy, únik nebezpečných látok, poškodenie vedení rozvodných sietí), katastrofách (veľké letecké, železničné, cestné nehody, porušenie vodohospodárskych diel), terorizmus, po vyhlásení  výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej  situácie, vojnového stavu a vojny, predpokladá kvalitnú odbornú prípravu manažmentu organizácie.

Hlavným predpokladom plnenia úloh civilnej ochrany organizáciou, je kvalitne spracovaná dokumentácia, ktorá musí byť v súlade so všeobecne platnými právnymi normami SR a EÚ. Stojíme na strane svojich zákazníkov s cieľom poskytnúť im formou outsourcingu maximálnu podporu i v týchto netradičných oblastiach činnosti na úseku „nových zodpovedností“, ktoré sa týkajú manažmentu bezpečnosti a tým prispieť k zabezpečeniu ochrany života, zdravia, majetku, a chránených záujmov tak, ako tieto opatrenia ukladajú organizáciám za povinnosť realizovať platné právne normy SR a EÚ.

Ponúkame vypracovanie dokumentácií:

Vypracovanie „Dokumentácie Civilnej ochrany“.

V zmysle platných právnych noriem SR (zákon NR SR č. 42/94 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov) a vyhlášok MV SR a iných metodických pokynov:

1. Základná dokumentácia

 • 1.1. Plán činnosti organizácie v oblasti COO na príslušný rok
 • 1.2. Výpis z Analýzy možností vzniku mimoriadnych udalostí na území okresu
 • 1.3. Plán ochrany obyvateľstva
 • 1.3.1. Plán varovania a vyrozumenia zamestnancov
 • 1.3.2. Plán evakuácie obyvateľstva
 • 1.3.3. Plán ukrytia
 • 1.3.4. Plán zabezpečenia prostriedkami individuálnej ochrany
 • 1.3.5. Prehľad skladovaných nebezpečných škodlivín
 • 1.4. Plán ochrany obyvateľstva pod vodohospodárskym dielom (spracovávajú len objekty v ohrozenom priestore)
 • 1.5. Organizácia jednotiek CO na objekte
 • 1.5.1. Rozhodnutie o vytvorení jednotiek CO objektu
 • 1.5.2. Menovacie dekréty
 • 1.5.3. Zaraďovacia kniha jednotiek CO
 • 1.5.4. Prehľad o materiálnom a technickom vybavení jednotiek CO
 • 1.5.5. Pracovné náplne a úlohy jednotiek CO
 • 1.6. Dokumentácia prípravy na CO
 • 1.6.1. Plán vykonania nácviku alebo cvičenia
 • 1.6.2. Záznam o účasti alebo prezenčná listina

2. Pomocná dokumentácia

 • 2.1. Špecifikácia záchranných, likvidačných a lokalizačných prác pri vzniku mimoriadnych udalosti
 • 2.2. Postup organizácie pri vzniku mimoriadnej udalosti
 • 2.3. Dokumentácia pracovníka stálej služby
 • 2.3.1. Smernica pre výkon stálej služby
 • 2.3.2. Výpis z plánu varovania a vyrozumenia

3. Pomocná a výkazová dokumentácia

 • 3.1. Plán objektu v mierke 1: 1440, 1 : 2880, 1 : 5000 resp. podľa potreby
 • 3.2. Právne normy, predpisy, smernice a pod.

Poskytujeme odbornú metodickú pomoc, poradenstvo a konzultácie, analýzy a podporu pri vypracovaní a zavedení opatrení zahrnutých v dokumentácii do už existujúceho systému praxe.

Vykonávame odborné vyškolenie a preškolenie zamestnancov, ktorí vo Vašej spoločnosti prichádzajú do kontaktu s dokumentáciou civilnej ochrany a plnia úloh civilnej ochranyí.

Poradenstvo.

 

Sme držitelia osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva podľa § 36b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 395/2011 Z. z.

Odborná spôsobilosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva je stanovená § 18a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 395/2011 Z. z. (ďalej len ,,zákon“).  Podrobnosti  sú ustanovené vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva (ďalej len „vyhláška“).

 

Vaše výhody:

Zavedením predpísanej dokumentácie civilnej ochrany do činnosti Vašej organizácie, zabezpečíte plnenie úloh civilnej ochrany a dáte svojim partnerom i klientom na vedomie, že sa riadite platnými legislatívnymi normami SR a EÚ.

Školenia zabezpečujú, že pracovníci, ktorí pracujú pre Vašu organizáciu a ktorí prichádzajú do styku s  civilnou ochranou (napr. štatutári, manažéri, členovia krízových štábov, vykonávatelia dokumentácií ap.), majú relevantné vzdelanie umožňujúce im vykonávať svoju prácu spôsobom, ktorý rešpektuje platné právne normy SR a EÚ.

Účastníci školenia obdržia „Osvedčenie o odbornom vyškolení a preškolení.

Školenie je vykonávané podľa požiadaviek klienta.

Vzdelávacia aktivita je určené pre:

 • Vykonávateľov krízových dokumentácií určení na výkon vykonávania úloh vyplývajúcich z dokumentácií civilnej ochrany riadenia orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci alebo iných právnických osôb a fyzických osôb.
 • Orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci, primátorov, starostov, pracovníkov zastupiteľstiev obcí a miest a ostatných zamestnancov územnej samosprávy, ktorí v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, prichádzajú do styku s dokumentáciou civilnej ochrany.

Informacny list Civilná ochrana_KOLMAR.pdf (96,4 kB)

ZÁKON o COO - povinnosti subjektov_KOLMAR.pdf (200 kB)

Metodické usmernenie pre spracovanie dokumentácie CO_KOLMAR.pdf (441,8 kB)

Ponuka vzdelávacej aktivity_Civilná ochrana_KOLMAR.pdf (218,8 kB)

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.