1.3.4. AUDIT OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, BEZPEČNOSTNÉHO PROJEKTU A BEZPEČNOSTI INFORMAČNÉHO SYSTÉMU.

1.3.4. AUDIT OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, BEZPEČNOSTNÉHO PROJEKTU A BEZPEČNOSTI INFORMAČNÉHO SYSTÉMU.

Vykonanie auditu bezpečnosti informačného systému, systému ochrany osobných údajov a bezpečnostného projektu.

Auditom bezpečnosti informačného systému, systému ochrany osobných údajov, „Bezpečnostnej smernice“, „Bezpečnostného projektu informačného systému, sa rozumie nezávislé odborné posúdenie spoľahlivosti a celkovej bezpečnosti informačného systému z hľadiska zabezpečenia dôvernosti, integrity a dostupnosti spracúvaných osobných údajov a jeho súladu so zákonnými a technickými normami SR a EÚ.

Audit bezpečnosti informačného systému vykonáva externá, odborne spôsobilá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa nepodieľala na vypracovaní „Bezpečnostnej smernice“, „Bezpečnostného projektu informačného systému“ predmetného informačného systému prevádzkovateľa a nie sú pochybnosti o jej nezaujatosti.

Poskytujeme klientom vykonanie auditu bezpečnosti informačného systému, systému ochrany osobných údajov, „Bezpečnostnej smernice“, „Bezpečnostného projektu informačného systému, ako nezávislé posúdenie systému ochrany osobných údajov, podľa bezpečnostných štandardov a výstupov z „Bezpečnostnej smernice“, „Bezpečnostného projektu informačného systému“, ako i posúdenie celkového súladu so zákonom o ochrane osobných údajov, vrátane návrhu opatrení na zníženie bezpečnostných rizík a odstránenie zistených nedostatkov.

Audítori zhodnotia bezpečnostné riziká pri ochrane osobných údajov vo Vašej organizácii, odporučia Vám v záverečnej správe auditu opatrenia na ich zníženie a tým zvýšia bezpečnostné štandardy pri ochrane osobných údajov vyžadované Vašimi obchodnými partnermi.

Pri realizácii auditu dodržiavame overené štandardy a odporúčania.

Prostredníctvom auditu bezpečnosti informačného systému, systému ochrany osobných údajov, „Bezpečnostnej smernice“, „Bezpečnostného projektu informačného systému, si prevádzkovatelia často riešia aj modernizáciu informačných systémov. Ide o vďačný impulz pre vedenie organizácií smerom ku komplexnému riešeniu bezpečnosti databáz a informačných systémov.

Audit bezpečnosti informačného systému nie je CISA audit (Certified Information Systems Auditor). CISA audit a certifikáciu CISA IT systémov (bezpečnosť hardware a software riešenia IT architektúry, bezpečnosť siete a komponentov IT ap.) zastrešuje Asociácia ISACA.

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.