1.6.1. AUDIT SPRÁVY REGISTRATÚRY

1.6.1. AUDIT SPRÁVY REGISTRATÚRY

Orgány verejnej a štátnej správy, každá organizácia, fyzická a právnická osoba zriadená zákonom ktorá spravuje registratúru, teda súbor dokumentov viažuci sa k jej činnosti, je povinná v zmysle platnej legislatívy (§ 16 zákona č.395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákon č.503/2007 Z.z. o archívoch a registratúrach) zabezpečiť organizovanie a manipuláciu so záznamami a spismi tak, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu, strate a neoprávnenému použitiu záznamov.

Audit správy registratúry (starostlivosti o dokumenty), informačného systému správy registratúrnych záznamov,  registratúrneho poriadku, registratúrneho plánu, registratúrneho strediska a príručných registratúr v organizácii je:

  • nezávislé odborné posúdenie úrovne súčasného stavu správy registratúry v činnosti organizácie, predovšetkým v oblasti organizovania manipulácie so záznamami a spismi, prijímania, triedenia, evidovania, obehu, tvorby, vybavovania, odosielania záznamov a ukladania, ochrany a pravidelného vyraďovania spisov (záznamov), úschovy písomností nearchívnej povahy, náležitého personálneho obsadenia, priestorového zabezpečenia, materiálno-technického zabezpečenia registratúry a interných noriem pôvodcu registratúry - Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu organizácie.

Audit správy registratúry posudzuje:

  • či sa organizácia riadi a v predmetnej oblasti jej činnosti všeobecne platnými normami SR a EÚ v oblasti správy registratúry, najmä zákonom NR SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení vyhl. MV SR č.251/2005 Z. z., vyhl. MV SR č. 216/2007 Z.z. a vyhl. MV SR č. 242/2007, ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č.628/2002 Z. z. a či spĺňa požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky stanovené pre oblasť správy registratúry a archívnictva.

PONUKA:

Vykonanie auditu:

  • správy registratúry,
  • informačného systému správy registratúrnych záznamov, 
  • registratúrneho poriadku,
  • registratúrneho plánu, 
  • registratúrneho strediska a príručných registratúr v organizácii.

VAŠE VÝHODY:

 

Ako organizácia zaviazaná konať efektívne a transparentne ste si pravdepodobne vedomí, že nezávislý audit správy registratúry Vám môže priniesť zlepšenie výkonnosti, získanie konkurenčnej výhody ako nevyhnutnosť pre zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti, spoľahlivé uznanie od Vašich klientov a odbornej verejnosti a dostať Vás do neustáleho procesu zlepšovania sa.

Vykonaním auditu:

  • zhodnotíme súčasný stav správy registratúry vo Vašej spoločnosti,
  • odporučíme Vám v záverečnej správe auditu overené štandardy a odporúčania, ako i opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a tým sa zvýši kredit organizácie vyžadovaný Vašimi obchodnými partnermi.

Auditom správy registratúry, zavedením a dodržiavaním predpísanej dokumentácie správy registratúry a formálnej úpravy písomností dáte svojim partnerom i klientom na vedomie, že aj v tejto na pohľad banálnej oblasti sa riadite platnými legislatívnymi normami a STN.

Audit správy registratúry_Informacny list_KOLMAR.pdf (85,7 kB)

Audit správy registratúry_SF01_Žiadost o audit_KOLMAR.pdf (176,8 kB)

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.