1.7. BEZPEČNOSTNÝ MANAŽMENT- KOMPLEXNÁ BEZPEČNOSŤ PODNIKOV A ORGANIZÁCII

1.7. BEZPEČNOSTNÝ MANAŽMENT- KOMPLEXNÁ BEZPEČNOSŤ PODNIKOV A ORGANIZÁCII

Každá organizácia musí dbať  o svoju bezpečnosť.

Je to základná a nevyhnutná podmienka existencie organizácie v podnikateľskom prostredí. Motívom pre manažment podniku na  riešenie otázok bezpečnosti okrem reakcie na  existujúce bezpečnostné vonkajšie a vnútorné prostredie je i plnenie platných právnych noriem. 

Bezpečnostná politika organizácie je základným a východiskovým dokumentom na projektovanie každého bezpečnostného systému. Predstavuje deklaráciu zodpovednosti subjektu bezpečnosti (organizácie, spoločnosti, firmy podnikateľa a pod.) za bezpečnosť osôb, ochrany majetku a informácií.

Hlavným cieľom realizácie systému komplexnej bezpečnosti organizácie je:

sústavné a efektívne využívanie všetkých zdrojov, zabezpečujúcich bezpečné a stabilné fungovanie organizácie v súčasnosti a stály rozvoj v budúcnosti najmä v smere:

 • nepretržitého odhaľovania proximatívnych (bezprostredných) príčin ohrozenia bezpečnosti organizácie (identifikovania, akým spôsobom môže byť ohrozená bezpečnosť organizácie),
 • nepretržitého odhaľovania  ultimatívnych (konečných) príčin ohrozenia bezpečnosti organizácie (zisťovania,  z akých príčin môže byť ohrozená bezpečnosť organizácie),
 • včasného vytvorenia efektívneho bezpečnostného systému na ochranu aktív organizácie.

 Systém bezpečnosti  organizácie musí byť vytvorený tak, aby pomocou:

 • disponibilných síl (ľudských zdrojov) 
 • technických  prostriedkov (EZS, MZP, ap.)
 • organizačných opatrení

zabezpečoval efektívnu ochranu proti identifikovaným bezpečnostným ohrozeniam.

Podsystémami bezpečnosti organizácie môžu byť:

 1. systém ochrany hmotného i nehmotného majetku, realizovaný použitím technických zabezpečovacích systémov, fyzickej ochrany, režimovej ochrany,
 2. systém ochrany zamestnancov (ochrana zdravia pri práci),
 3. systém ochrany dôležitých osôb (bodyguarding) ap.,
 4. systém ochrany informačných systémov,
 5. systém ochrany osobných údajov,
 6. systém ochrany citlivých firemných informácií,
 7. systém ochrany utajovaných skutočností,
 8. systém technickej (technologickej) bezpečnosti,
 9. systém prevencie závažných priemyselných havárií,
 10. systém protipožiarnej ochrany,
 11. systém ochrany životného prostredia,
 12. systém ochrany vnútorného poriadku v organizácii,
 13. systém ochrany ďalších bezpečnostných záujmov organizácie.

Riešenie otázok bezpečnosti  organizácie vytvára predpoklady na  ochranu  ľudského činiteľa, majetku a ostatných aktív  organizácie, čo prispieva k vyššej  efektivite v organizácii. Zvyšuje sa pocit bezpečia zamestnancov, vytvára sa optimálna pracovná atmosféra a verejná mienka, čo vedie k vyššej výkonnosti organizácie. V  konečnom dôsledku to  vytvára i pozitívny image, a goodwill organizácie na trhu.

PONUKA:

 1. Spracovanie bezpečnostnej stratégie spoločnosti, organizácie, podnikateľa.
 2. Analýza prostredia, analýza a identifikácia rizík a aktív spoločnosti, organizácie, podnikateľa, posúdenie aktuálneho stavu bezpečnosti vo vzťahu k možným rizikám.
 3. Posúdenie zhody medzi skutkovým stavom a požadovanými bezpečnostnými štandardmi a štandardnými bezpečnostnými opatreniami, identifikácia nepokrytých rizík, návrh opatrení. 
 4. Realizácia systému ochrany chránených citlivých firemných údajov.
 5. Identifikácia a klasifikácia dôverných informácií, spracovanie zoznamu dôverných a citlivých informácií a smernice na ochranu citlivých dôverných a chránených dokumentov a informácií spoločnosti, organizácie, podnikateľa, dokumentov s osobnými údajmi resp. inými dôležitými údajmi, údaje o pacientoch, klientoch, elektronické peniaze, know-how, pracovné postupy, súbor skúseností, znalostí a kľúčových informácií spoločnosti, zmluvy počítačové programy, zdravotné informácie, finančné informácie, účtovné údaje, osobné údaje, marketingové informácie a pod., v súlade so základnými pravidlami bezpečnosti informačných systémov, vydanými bezpečnostnými štandardmi, systémom akosti ISO 9001, právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a spĺňa požiadavky platnej legislatívy Slovenskej republiky, technických noriem SR, vyhlášok a noriem SR a EÚ v oblasti ochrany osobných a citlivých údajov a informácií, ktoré by mohli obsahovať obchodné tajom­stvo, bankové tajomstvo, intelektuálne vlastníctvo, alebo chránené firemné materiály ktoré by mohli ovplyvniť' účtovné doklady, projektové dokumentácie, vzo­ry, pracovné postupy, receptúry, know-how, logistické procesy súvisiace s výrob­nou činnosťou, údaje o klientoch, elektronické peniaze, počítačové programy, finančné informácie, účtovné údaje, marketingové informácie osobné údaje, a pod,) ktoré sa považujú za neverejne, ak nie sú bežne verejne známe, čo platí aj pre elektronické informácie.
 6. Riešenie bezpečnostných incidentov - identifikácia možných bezpečnostných incidentov a ich klasifikácia, spracovanie podnikových smerníc na vyšetrovanie bezpečnostných incidentov. 
 7. Spracovanie Krízových plánov, havarijných plánov, Plánov obnovy činnosti informačných systémov, technických a výrobných prostriedkov - Identifikácia prvkov kritickej infraštruktúry organizácie, spoločnosti, podnikateľa možných ohrození a možných následkov na jednotlivé aktíva organizácie, spoločnosti, podnikateľa.
 8. Odborné posúdenie súčasného zabezpečenia vnútornej a vonkajšej fyzickej ochrany objektov spoločnosti, organizácie, podnikateľa s návrhmi na komplexné riešenia bezpečnosti.

Vaše výhody:

Vybudovanie bezpečnostnej politiky organizácie, bezpečnostného systému  chránených citlivých informácií  interného charakteru organizácie a zavedenie technických a technologických riešení, organizačných a personálnych opatrení systému komplexnej bezpečnosti organizácie v súlade so všeobecne platnou legislatívou a technickými normami SR a EÚ, ako deklarácie zodpovednosti subjektu bezpečnosti (organizácie, spoločnosti, firmy podnikateľa a pod.) za internú bezpečnosť.

Informacny list_Bezpečnostný manažment - Komplexná bezpečnosť podnikov a organizácií_KOLMAR.pdf (94 kB)

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.