1.4.2. VZDELÁVACIE AKTIVITY, ŠKOLENIA A SEMINÁRE - CIVILNÁ OCHRANA

1.4.2. VZDELÁVACIE AKTIVITY, ŠKOLENIA A SEMINÁRE - CIVILNÁ OCHRANA

CIVILNÁ OCHRANA

 1. Vzdelávacia aktivita je určené pre:
  • Orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, iné orgán verejnej moci alebo iné právnické osoby alebo fyzické osoby a bezpečnostné služby, ktoré prichádzajú do styku s dokumentáciou civilnej ochrany.
  • Štatutárov, manažérov a riadiacich pracovníkov, ktorí prichádzajú do styku s dokumentáciou civilnej ochrany.
  • Zamestnancov štátnej správy, zamestnancov samosprávy, ale aj zamestnancov právnických osôb a podnikateľov, zástupcov verejnoprávnych inštitúcií, manažérov bezpečnostných verejnoprávnych služieb.
  • Široký okruh odborníkov prichádzajúcich do styku s dokumentáciou civilnej ochrany.
  • Všetkých záujemcov o rozšírenie poznatkovej základne v oblasti civilnej ochrany.

 

 • Odborné vyškolenie Štábov Civilnej ochrany a vykonávateľov dokumentácií Civilnej ochrany
  • Určených na výkon vykonávania úloh vyplývajúcich z krízových dokumentácií a dokumentácií civilnej ochrany riadenia orgánov štátnej správy, územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci alebo iných právnických osôb a fyzických osôb ako i bezpečnostných služieb.
 • Odborné vyškolenie a preškolenie zamestnancov v oblasti civilnej ochrany
  • Ktorí v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, prichádzajú do styku s dokumentáciou civilnej ochrany.

 

 1. Zameranie vzdelávacej aktivity:

KRÍZOVÝ MANAŽMENT

Odborná príprava členov štábu civilnej ochrany (evakuačných komisií).

 1. LEGISLATÍVA BEZPEČNOSTNÉHO SYSTÉMU SR
 2. LEGISLATÍVNY VÝCHODISKOVÝ RÁMEC JEDNOTNÉHO SYSTÉMU RIADENIA BEZPEČNOSTNÉHO SYSTÉMU V SR
 3. KRÍZOVÉ SITUÁCIE (vyplývajúce z ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. O bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a podľa zákona č. 387/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.)
 4. MIMORIADNÉ SITUÁCIE - ŽIVELNÁ POHROMA, HAVÁRIA, KATASTROFA (podľa § 3 zákona č. 42/1994 Z.z. o CO v znení neskorších predpisov.)
 5. VYHLASOVANIE A RIADENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V SR

CIVILNÁ OCHRANA

Odborná príprava členov štábu civilnej ochrany (evakuačných komisií), odborných jednotiek CO, vykonávateľov dokumentácie CO, zamestnancov organizácie a osôb prevzatých do starostlivosti.

 1. PREHĽAD  PRÁVNYCH  NORIEM  OBLASTI CO
 • Prehľad  právnych  noriem  oblasti CO
 • Účel a poslanie civilnej ochrany
 1. MIMORIADNÉ SITUÁCIE (podľa § 3 zákona č. 42/1994 Z.z. o CO v znení neskorších predpisov)
 • Mimoriadna situácia
 • Živelná pohroma
 • Havária
 • Katastrofa
 • Podstata prírodných katastrof
 • Následky prírodných katastrof
 • Ohrozenie
 1. ZÁKLADNÉ POJMY  (podľa § 3 zákona č. 42/1994 Z.z. o CO v znení neskorších predpisov)
 2. VAROVANIE OBYVATEĽSTVA
 • Varovanie obyvateľstva
 • Vyrozumenie sieťou sirén
 1. EVAKUÁCIA Z OHROZENÝCH PRIESTOROV
 • Evakuácia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
 1. ČINNOSŤ PO VYHLÁSENÍ MIMORIADNEJ SITUÁCIE
 • Úlohy a opatrenia po vyhlásení mimoriadnej situácie
 • Úlohy organizácie
 1. ŠTÁB CIVILNEJ OCHRANY
 • Úlohy štábu CO
 • Možný postup plnenia úloh štábu CO
 1. VYTVORENIE JEDNOTIEK CIVILNEJ OCHRANY
 • Vytvorenie jednotiek CO
 • Zámer na vytvorenie jednotiek CO
 • Druhy vytvorených jednotiek CO a ich úlohy
 1. EVAKUAČNÉ ZARIADENIA
 • Evakuačné zariadenia
 • Druhy evakuačných zariadení
 1. UKRYTIE ZAMESTNANCOV A OSÔB PREVZATÝCH DO STAROSTLIVOSTI
 • Zodpovednosť za ukrytie zamestnancov
 • Miesta ukrytia
 • Zásady pri vchádzaní do úkrytov
 • Všeobecné usmernenie pre správanie a povinnosti ukrývaných osôb
 • Zoznam vecí, ktoré je zakázané brať do úkrytu
 1. ORGANIZÁCIA SÚČINNOSTI PRI PLNENÍ ÚLOH CO
 • Hlavné zásady pri zabezpečovaní plánovaných úloh zabezpečenia evakuácie obyvateľstva
 • Úlohy riadiaceho manažmentu organizácie pri vzniku mimoriadnych udalostí
 • Časové normy evakuácie
 1. ZÁCHRANNÉ PRÁCE
 • Druhy záchranných prác a zložky ktoré ich vykonávajú
 • Podiel organizácie na zabezpečení záchranných prác
 1. PRÍPRAVA NA  CIVILNÚ OCHRANU
 • Príprava na civilnú ochranu a rozsah prípravy
 1. SPRÁVY  O  STAVE  A  PRIEBEHU  EVAKUÁCIE  A  SPÔSOB  ICH  PREDKLADANIA
 2. DISKUSIA
 • Obsahové zameranie vzdelávacej aktivity organizátor flexibilne prispôsobuje účastníkom kurzu s prihliadnutím na typ organizácie a jej potreby.
 1. Cieľ vzdelávacej aktivity:
  • Pripraviť manažment a vykonávateľov na riadenie krízových situácií počnúc stanovením cieľov, určením spôsobu a metódy ich dosiahnutia, cez organizovanie prostriedkov na ich dosiahnutie - tak v kvantitatívnom obsahu, ako aj v kvalitatívne prípustnej norme – až po kontrolovanie, rozhodovanie, regulovanie dosiahnutých výsledkov a koordinovanie ďalšieho vývoja.
  • Poskytnúť účastníkom ucelený systém poznatkov zo základov civilnej ochrany a jeho nadväznosti na úlohy bezpečnostných služieb.
  • Pripraviť manažment a vykonávateľov na splnenie hlavných úloh civilnej ochrany, predovšetkým na:
  • prevenciu, predchádzanie vzniku krízových situácií,
  • vytvorenie predpokladov na riadenie, adekvátne reakcie na vzniknutú krízovú situáciu,
  • pripravenosť na zásah na všetkých úrovniach (riadiace aj výkonné zložky civilnej ochrany musia okamžite reagovať na zistené skutočnosti),
  • posudzovanie možných rizík a schopnosť analyzovať podmienky vzniku kríz, krízových situácií, formuláciu predpokladaného vývoja a priebehu krízy:
  • schopnosť vypracovať varianty vývoja krízy (vyhodnotiť silné a slabé stránky krízy),
  • schopnosť analyzovať varianty zo systémového pohľadu a z hľadiska účasti jednotlivých subjektov na kríze (negatívne pôsobenie dôsledkov krízy),
  • schopnosť  prijať adekvátne riešenia, ktoré by boli použité v prípade vzniku krízy,
  • schopnosť  dostať krízu pod kontrolu a minimalizovať straty.
  • Naučiť účastníkov plánovať, rozhodovať a viesť ľudí pri vzniku krízovej situácie.
  • Dosiahnuť u účastníkov kurzu schopnosť aplikovať získané poznatky pri riešení krízových situácií. 
  • Poskytnúť účastníkom všetky relevantné informácie v problematike civilnej ochrany.
 2. Výučba v jazyku
  • Slovensky
 3. Termín konania
  • Bude spresnený a oznámený dodatočne podľa počtu prihlásených účastníkov  v závislosti od špecifikácie prihlásených účastníkov.
 4. Časový harmonogram
  • V čase od 08:00 do 09:00 hod. prezentácia, prednáška od 09:00 hod. do 12.00 hod.
 5. Školiteľ
  • Odborný garant:
  • Marian Koleno kpt.v.v., bezpečnostný poradca, odborný školiteľ civilnej ochrany, odborný špecialista - konzultant
  • Ing. Miroslav Majtáz odborný školiteľ civilnej ochrany, konateľ spoločnosti ARM MEDIA, s.r.o. a Nezávislej poradenskej spoločnosti NPS, s.r.o.
  • JUDr. Viliam Hečko odborný konzultant
  • Prizvaní externí špecialisti na civilnú ochranu.
  • Organizačný garant:
  • Marian Koleno kpt.v.v., bezpečnostný poradca, odborný školiteľ civilnej ochrany, odborný špecialista - konzultant
 6. Spôsob ukončenia vzdelávacej aktivity
  • Účastníci školenia obdržia na vyžiadanie „Osvedčenie o absolvovaní odborného kurzu civilná ochrana“.
 7. Cena
  • Účastnícky poplatok je 50 € na jedného účastníka seminára (nie sme platcami DPH), cena je konečná, v prípade neúčasti sa poplatok nevracia, (je možné poslať náhradníka). Cena za vydanie osvedčenia nie je v cene školenia, vydáva sa na vyžiadanie. Cena za vydanie osvedčenia je 5 €.
 8. Informácia
  • Odborní školitelia sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva podľa § 36b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 395/2011 Z. z..
  • Vzdelávacie aktivity vykonávame v spolupráci s dcérskou spoločnosťou ARM Media, s.r.o., ktorá je akreditovaná školiaca ustanovizeň v oblasti ďalšieho vzdelávania v zmysle zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní - číslo akreditácie: 2549, Nezávislou poradenskou spoločnosťou NPS, s.r.o., firmou JUDr. Viliam Hečko -  JURIS a BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s.r.o., ktorá je vedúcou svetovou spoločnosťou v poskytovaní služieb v oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia, životného prostredia (QHSE) a sociálnej a spoločenskej zodpovednosti. Vďaka potenciálu viac ako 33000 pracovníkov a jedinečnej dislokácii viac ako 850 pobočiek v 140 krajinách sveta, poskytuje široký rozsah špecializovaných služieb v oblasti certifikácie, auditu, poradenstva, vzdelávania pracovníkov a outsourcingu.

Ponuka vzdelávacej aktivity_Civilná ochrana_KOLMAR.pdf (218,8 kB)

Osvedčenie Odborná spôsobilosť CO.pdf (137,2 kB)
Ponuka vzdelávacej aktivity_Civilná ochrana_KOLMAR.pdf (218,8 kB)
 

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.