1.5. KRÍZOVÝ MANAŽMENT

1.5. KRÍZOVÝ MANAŽMENT

Zabezpečenie vypracovania zákonom stanovenej dokumentácie v oblasti krízového riadenia a preškolenia odborných kompetentov a vykonávateľov.

Krízové opatrenie je špecifická činnosť krízového manažmentu a iných subjektov, ktorá smeruje k úspešnému zvládnutiu a vyriešeniu vzniknutej krízovej situácie. Príprava na zvládnutie krízových situácií sa celosvetovo dotýka stále väčšieho počtu organizácií.  

 • Splnenie úloh organizácie v krízových situáciách, predovšetkým pri vzniku mimoriadnych udalostí, živelných pohromách / povodne, zosuv pôdy, snehová kalamita, / technologických a ekologických haváriách /požiare a výbuchy, únik nebezpečných látok, poškodenie vedení rozvodových sietí / katastrofách / letecké, železničné, cestné, porušenie vodohospodárskych diel/  terorizmu, po vyhlásení výnimočného stavu, núdzového stavu,  mimoriadneho situácie, vojnového stavu a vojny, predpokladá kvalitnú odbornú prípravu manažmentu organizácie.
 • Hlavným predpokladom zvládnutia krízových situácií organizáciou je kvalitne spracovaná dokumentácia, ktorá je v súlade so všeobecne platnými právnymi normami SR a EÚ.
 • Na základe vysokej kvalifikácie a bohatých skúseností poskytujeme konzultácie, školenia, analýzu a podporu pri vypracovaní a implementácii opatrení zahrnutých v dokumentáciách do existujúceho systému praxe pri vybudovaní plne integrovaného krízového manažérstva. Zabezpečujeme zahrnutie požiadaviek platných zákonov a noriem EÚ a SR, odborových, podnikových a národných štandardov do dokumentácie pre krízový manažment.

 

Ponúkame vypracovanie dokumentácií v oblasti krízového plánovania:

 1. Civilné, núdzové plánovanie.
 2. Havarijne plánovanie.
 3. Obranné plánovanie.
 4. Plány hospodárskej mobilizácie.
 5. Pandemické plány.
 6. Krízový plán pre organizácie, ktorým to vyplýva zo zákona,Kkrízové plány pre štátne rezorty.
 7. Krízové plány pre VÚC.
 8. Dokumentácie krízového riadenia pre Obvodné úrady.
 9. Dokumentácie krízového riadenia pre Okresné úrady.
 10. Dokumentácie krízového riadenia pre Mestské úrady.
 11. Dokumentácie krízového riadenia pre Obecné úrady.
 12. Dokumentácie krízového štábu organizácie, obce, mesta.
 13. Dokumenty riadenia - príkazy, zaznamenané úlohy, mapy, plány a schémy.
 14. Výkazové a informačné dokumenty - tlačivá, tabuľky, denník záznamov.
 15. Pomocné dokumenty - záznamov výpočtov, prehľady.
 16. Plány vyrozumenia.
 17. Plány evakuácie.
 18. Plány režimových opatrení pri vzniku mimoriadnych udalostí.
 19. Ďalšiu dokumentáciu podľa požiadaviek objednátateľa.

 

Poskytujeme odbornú metodickú pomoc

 • poradenstvo a konzultácie, analýzy a podporu pri vypracovaní a zavedení opatrení zahrnutých v dokumentácii do už existujúceho systému praxe.

Vykonávame odborné vyškolenie a preškolenie zamestnancov

 • ktorí vo Vašej spoločnosti prichádzajú do kontaktu s dokumentáciou krízového riadenia a plnia úlohy krízových opatrení.

Poradenstvo.

 Informacny list Krízový manažment+CO+HM_KOLMAR.pdf (99,1 kB)

 Ponuka vzdelávacej aktivity_Krízový manažment_KOLMAR.pdf (204,7 kB)

Školenie Krízový manažment+CO+HM_KOLMAR.pdf (342 kB)

 

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.