Legislatíva v oblasti civilnej ochrany, krízového riadenia, obrany a bezpečnosti štátu.

Legislatíva v oblasti civilnej ochrany, krízového riadenia, obrany a bezpečnosti štátu.

PREHĽAD  PRÁVNYCH  NORIEM

v oblasti CO, KR, obrany, HM a OUS

1.      V oblasti v civilnej ochrany.

×        Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov  (v znení zákona č. 222/1996 Z. z., 117/1998 Z. z., 252/2001 Z. z., 416/2001 Z. z., 261/2002 Z. z., 515/2003 Z. z., 479/2005 Z. z., 568/2005 Z. z., 335/2007 Z. z., 445/2008 Z. z., 514/2008 Z. z., 172/2011 Z. z., 395/2011 Z. z., 345/2012 Z. z., 128/2015 Z. z., 125/2016 Z. z.).

×        Zákon č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov  (v znení zákona č. 579/2004 Z. z., 567/2005 Z. z., 10/2006 Z. z., 335/2007 Z. z., 284/2008 Z. z., 445/2008 Z. z., 547/2010 Z. z., 428/2015 Z. z.).

×        Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 91/2016 Z. z..) Účinnosť od 01.07.2016.

2.      Podrobnosti ustanovujú nasledovné vyhlášky.

×        Vyhláška MV SR č. 303/1996 Z.z. o zabezpečení prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov (v znení vyhl. č. 384/1998 Z. z., 524/2006 Z. z., 440/2007 Z. z., 75/2012 Z. z.).

×        Vyhláška MV SR č. 314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov (v znení vyhl. č. 203/2002 Z. z., 414/2004 Z. z., 441/2007 Z. z.).

×        Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany upravuje podrobnosti na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany. Účinnosť od 15.11.2011.

×        Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany (v znení vyhl. č. 443/2007 Z. z.).

×        Vyhláška MV SR č. 532/2006 Z.z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení neskorších predpisov (v znení vyhl. č. 444/2007 Z. z., 399/2012 Z. z.).

×        Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok (v znení vyhl. č. 445/2007 Z. z., 160/2012 Z. z.).

×        Vyhláška č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu (v znení vyhl. č. 225/2007 Z. z., 446/2007 Z. z., 8/2012 Z. z.).

×        Vyhláška MV SR č. 328/2012 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii. Účinnosť od 01.11.2012.

×        Vyhláška MV SR č. 7/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva. Účinnosť od 01.02.2012.

3.      Súvisiace zákony a vyhlášky.

×        Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (v znení zákona č. 204/2013 Z. z., 173/2015 Z. z., 125/2016 Z. z.).

×        Vyhláška MH SR č. 385/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Účinnosť od 15.11.2011.

×          Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v znení zákona č. 238/2006 Z.z., č. 21/2007 Z.z.,  č. 335/2007 Z.z.,  č. 94/2007 Z.z., č. 408/2008 Z.z., č. 120/2010 Z.z., č. 145/2010 Z.z., č. 137/2010 Z.z. (nepriama novela), č. 350/2011 Z.z., č. 541/2004 Z.z., č. 143/2013 Z.z., č. 143/2013 Z.z., č. 314/2014 Z.z., č. 54/2015 Z.z., č. 91/2016 Z.z., 125/2016 Z.z.).

×          Zákon č. 666/2004 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov (v znení zákona č. 332/2007 Z.z., č. 515/2008 Z.z.).

×          Zákon Federálního shromáždění č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (v znení zákona  č. 139/1982 Zb., č. 103/1990 Zb., č. 262/1992 Zb., č. 136/1995 Z.z., č. 199/1995 Z.z., č. 286/1996 Z.z., č. 229/1997 Z.z., č. 175/1999 Z.z., č. 237/2000 Z.z., č. 237/2000 Z.z., č. 553/2001 Z.z., č. 217/2002 Z.z., č. 416/2001 Z.z., č. 103/2003 Z.z., č. 245/2003 Z.z., č. 417/2003 Z.z., č. 608/2003 Z.z., č. 541/2004 Z.z., č. 290/2005 Z.z., č. 479/2005 Z.z., č. 24/2006 Z.z., č. 218/2007 Z.z., č. 540/2008 Z.z., č. 66/2009 Z.z., č. 513/2009 Z.z., č. 145/2010 Z.z., č. 118/2010 Z.z., č. 547/2010 Z.z., č. 408/2011 Z.z., č. 300/2012 Z.z., č. 300/2012 Z.z., č. 219/2013 Z.z., č. 180/2013 Z.z., č. 368/2013 Z.z., č. 314/2014 Z.z., č. 293/2014 Z.z., č. 154/2015 Z.z., č. 254/2015 Z.z., č. 247/2015 Z.z.)

4.      Autonómne systémy varovania a vyrozumenia osôb – legislatíva.

×        Zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

×        Vyhláška MV SR č. 195/2002 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami v znení vyhlášky MV SR č. 347/1998 Z. z..

×        Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z.z o podrobnostiach zabezpečení technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov (Vyhláška MV SR č.442/2007, Vyhláška MV SR č.15/2013).

5.      Vyhlášky a pokyny MV a MDPT Slovenskej republiky.

×          Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z.z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami (v znení vyhl. č.. 347/1998 Z.z., vyhl. č. 195/2002 Z.z.).

×          Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie (v znení vyhl. č. 35/2012 Z.z.).

×          Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

×          Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

×          Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 130/1994 Z.z. o jednorazovom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva.

×          Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z.z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky (v znení č. 25/1997 Z.z., č. 565/2004 Z.z.)

×          Usmernenie MV SR k určeniu vlastníckeho práva k zariadeniam CO č.CO-74-6/000-2004.

×          Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.: CO-2068/5 zo dňa 15. apríla 1999 pre utváranie zmlúv krajskými úradmi o vzájomnej spolupráci a poskytovaní pomoci pri mimoriadnych udalostiach (uverejnené vo Vestníku vlády Slovenskej republiky roč. 9, čiastka 3 z 19.5.1999).

×          Pokyn MV SR č.p.CO-603/2000 na uplatňovanie náhrad výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami.

×          Smernica MV SR o postupe KÚ a ObÚ pri požiadaní pomoci zo zahraničia pri MU-č.CO-556/VO-2005.

×          Usmernenie MV SR-ÚCO č.CO-100-136/000-2006 k postupu pri náleze NL.

×          Pokyn MDPT SR č.4/2006 pre dopravné zabezpečenie evakuácie.

×          Smernica na zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb počas vykonávania zmien v súvislosti s novým územným a správnym usporiadaním Slovenskej republiky.

×          Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. CO-2068/5 z 15.4.1999 pre uzatváranie zmlúv krajskými úradmi o vzájomnej spolupráci a poskytovaní pomoci pri mimoriadnych udalostiach.

×          Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 30.3 2001, ktorou sa mení a dopĺňa smernica na zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb počas vykonávania zmien v súvislosti s novým územným a správnym usporiadaním Slovenskej republiky č. CO-069/21-1 zo dňa 7. októbra 1996.

×          Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. CO-239-11/OOO-2004 z 12. mája 2004, ktorou sa upravujú podrobnosti na zabezpečenie služobnej alebo pracovnej pohotovosti na krajských úradoch a obvodných úradoch za účelom plnenia neodkladných úloh a opatrení po vyrozumení o vypovedaní vojny, vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo po vzniku mimoriadnej udalosti.

×          Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. CO-556/VO-2005 o postupe krajských úradov a obvodných úradov pri žiadaní o pomoc zo zahraničia pri mimoriadnych udalostiach.

×          Metodické pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky CO-V-55-2/2004 pre prevádzku automatizovanej varovacej a vyrozumievacej siete civilnej ochrany Slovenskej republiky.

×          Metodický pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. CO-458-34/OOO-2003 zo 14. októbra 2003 na delimitáciu geografického informačného systému REGIS z krajských úradov a okresných úradov na Úrad civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na zabezpečenie jeho prevádzkovania na krajských úradoch a obvodných úradoch.

×          Pokyn Úradu civilnej ochrany MV SR č. CO-93-40/2007, ktorým sa vydávajú Aktuálne úlohy na úseku hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v roku 2007.

×          Pokyn Úradu civilnej ochrany MV SR CO-429-2007 na inventarizáciu materiálu CO so stavom k 30.09.2007.

×          Pokyny Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. CO-603 zo 7. 11. 2000 17/XXV/2 na uplatňovanie náhrad výdavkov v súvislosti so záchrannými, lokalizačnými a likvidačnými prácami.

×          Pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. XXV/1 čiastka 2 zo 17.4.2003 na personálne zabezpečenie integrovaného záchranného systému.

×          Pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. XXV/3 čiastka 6 z 1.10.2003 pre zabezpečenie odbornej prípravy záchranných zložiek integrovaného záchranného systému na rok 2004.

×          Pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. XXV/I čiastka 2 zo 4.2.2004 na odmeňovanie skladníkov materiálu civilnej ochrany pre obyvateľov obce.

×          Pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. XXV/3 čiastka 11 zo 16.8.2004, ktorými sa ustanovuje nomenklatúra materiálu civilnej ochrany.

×          Pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. XXV/1 čiastka 2 zo 4.4.2005 na zabezpečenie vedenia dokumentácie krízového riadenia krajského úradu a obvodného úradu.

×          Usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. XXV/1 čiastka 6 z 12.7.2007 pre krajské úrady a obvodné úrady na zabezpečenie správy materiálu civilnej ochrany po zrušení krajských úradov.

×          Usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. XXV/3 čiastka 11 z 26. 08. 1999 k údržbe a prevádzke stálych úkrytov a havarijných úkrytov.

×          Usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. XXV/2 čiastka 4 z 1.3. 2004 k určeniu vlastníckeho práva k zariadeniam civilnej ochrany.

6.      Nariadenia  a uznesenia vlády Slovenskej republiky.

×          Nariadenie vlády SR č. 130/1994 Z. z. o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva  (v znení č. 326/2006 Z.z.).

×          Nariadenie vlády SR č. 166/1994 Z.z. o kategorizácii územia SR (v znení č. 25/1997 Z.z., č.565/2004 Z.z.).

×          Uznesenie vlády SR č. 996/2005 k návrhu Smernice vlády SR, ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu alebo mimoriadnej situácie na území SR.

7.      Súvisiace zákony so zabezpečením úloh na úseku civilnej ochrany.

×          Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

×          Zákon SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

×          Zákon SNR č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.

×          Zákon  č. 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

×          Zákon SNR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).

×          Zákon SNR č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

×          Zákon NR SR č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

×          Zákon č. 544/2002 Z.z. o horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov (v znení zákona č. 515/2003 Z.z., č. 567/2005 Z.z., č. 567/2005 Z.z., č. 358/2007 Z.z., č. 519/2007 Z.z., č. 445/2008 Z.z., č. 192/2009 Z.z., č. 58/2014 Z.z., č. 274/2015 Z.z.).

×          Zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

×          Zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.

×          Zákon NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

×          Zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č.502/2001 a 461/2002 v znení neskorších predpisov.

×          Zákon NR SR č. 575/2001 Z. z. o organiz. činnosti vlády a organizácii ústrednej štát. správy SR v znení neskorších predpisov.

×          Zákon  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

×          Zákon NR SR č. 515/2003 Z. z. o kraj. úradoch a obv. úradoch a o zmene a doplnení niekt. zák. v znení neskorších predpisov.

×          Zákon  č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 245/2003, 472/2003, 442/2004, 479/2005 Z.z..

×          Zákon  č. 315/2001 Zb. o Hasičskom a záchrannom zbore, úplné znenie zákon NR SR č.491/2006 v znení neskorších predpisov.

×          Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, úplné znenie zákon NR SR č.138/2004 Z.z. .

×          Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na VÚC v znení neskorších predpisov .

×          Zákon č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, príslušné vyhlášky MŽP SR č.384, 385, 386 a 387/2005 Z.z..

8.      V oblasti krízového riadenia, úseku obrany štátu a úseku hospodárskej mobilizácie.

×          ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY 

×          Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (v znení zákona č.113/2004 Z.z., č. 566/2005 Z.z., č. 181/2006 Z.z., č. 344/2015 Z.z.).

×          Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (v znení zákona č.515/2003 Z.z., č. 335/2007 Z.z., č. 445/2008 Z.z., č. 179/2011 Z.z., č. 444/2015 Z.z.,

×          Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (v znení zákona č.330/2003 Z.z., č. 330/2003 Z.z., 545/2003 Z.z., č. 570/2005 Z.z., č. 333/2007 Z.z., č. 333/2007 Z.z., č. 452/2008 Z.z., č. 473/2009 Z.z., č. 345/2012 Z.z.).

×          Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č.333/2007 Z.z., č. 330/2007 Z.z., 518/2007 Z.z., č. 452/2008 Z.z., č. 59/2009 Z.z., č. 473/2009 Z.z., č. 106/2011 Z.z., č. 220/2011 Z.z., č. 345/2012 Z.z., č. 176/2015 Z.z., č. 281/2015 Z.z., č. 378/2015 Z.z.).

×          Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (v znení zákona č. 511/2003 Z.z., č. 622/2004 Z.z., č. 345/2007 Z.z., č. 298/2009 Z.z.).

×          Zákon NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov (v znení zákona č.169/2001 Z.z., č. 291/2002 Z.z., č. 428/2003 Z.z., č. 240/2006 Z.z., č. 463/2007 Z.z., č. 667/2007 Z.z., č. 659/2007 Z.z., 601/2008 Z.z., č. 279/2009 Z.z., č. 493/2010 Z.z.).

×          Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 98/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu.

×          Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 119/2003 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

×          Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach.

×          Vyhláška Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky č. 164/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii telekomunikačných služieb na obdobie krízovej situácie.

×          Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 259/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie.

×          OPERATÍVNE AKTY RIADENIA

×          Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU-252-15/2005 z 15. júna 2005, ktorou sa zjednocuje postup krajských úradov pri príprave na krízové situácie mimo času vojny a vojnového stavu a pri ich riešení.

×          Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU-97/UO-2005 z 13. júna 2005 na zabezpečenie jednotného postupu plnenia úloh krajských úradov a obvodných úradov po vypovedaní vojny, po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

×          Metodický pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre orgány miestnej štátnej správy č. KMCO-150/UO-2007, ktorým sa mení metodické usmernenie úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU-14/UO-2005 na vedenie evidencie ľudských zdrojov na poskytovanie pracovných síl a evidencie vecných prostriedkov pre potreby krajského úradu a obvodnému úradu.

×          Metodický pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. KMCO-154/UO-2007 na vypracovanie základnej dokumentácie obvodného úradu po vypovedaní vojny, po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

×          Metodický pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre orgány miestnej štátnej správy č. KMCO-151/UO-2007, ktorým sa mení metodický pokyn úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU - 96/UO-2006pre krajské úrady a obvodné úrady na zjednotenie postupu koordinácie činnosti obcí pri plnení niektorých úloh na úseku obrany štátu a hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie.

×          Pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. KMCO-436/KM-2007, ktorým sa mení metodický pokyn úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU-210/2006, ktorým sa vydáva metodika činnosti krízového štábu krajského úradu a krízového štábu obvodného úradu.

×          Pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. KMCO-407/KM-2007, ktorým sa mení metodický pokyn úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU-296/2006, ktorým sa vydáva metodika odbornej prípravy krízového štábu krajského úradu pri príprave na krízovú situáciu.

×          Metodický pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre orgány miestnej štátnej správy č. KMCO-152/UO-2007, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU-48-2/UO-2007 pre orgány miestnej štátnej správy na uskutočňovanie civilného núdzového plánovania pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení.

×          Pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. KMCO-437/KM-2007, ktorým sa mení metodický pokyn úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU-216-4/2007 , ktorým sa vydáva metodika zabezpečenia a realizácie cvičenia krízového manažmentu pre krajské úrady.

×          Metodické usmernenie Úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU-37/UO-2005 na zabezpečenie financovania a nakladania s majetkom hospodárskej mobilizácie na krajských a obvodných úradoch.

×          Metodické usmernenie Úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU-45/UO-200 pre financovanie krajského úradu a obvodného úradu pri plnení opatrení hospodárskej mobilizácie a správu majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie.

×          Metodický pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre obvodné úrady na zjednotenie postupu pri plnení úloh na úseku obrany štátu, č.p.: KMCO-148-1/UO-2007 z 2. 10. 2007.

9.      Vyhlášky a metodické pokyny MV a MO SR.

×          Metodický pokyn Úradu krízového manažmentu MV SR č.ZU-210/2006, ktorým sa vydáva metodika činnosti krízového štábu krajského úradu a krízového štábu obvodného úradu.

×          Smernica MV SR č.ZÚ-252-15/2005, ktorou sa zjednocuje postup KÚ pri príprave na krízové situácie mimo času vojny a vojnového stavu a pri ich riešení.

10.  Vyhlášky a metodické pokyny MŠ SR.

×          Metodické usmernenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 11/2008-R z 10. septembra 2008 pre plánovanie a zabezpečovanie evakuácie v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike“.

×          Metodické usmernenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 28/2012, ktorým sa zabezpečuje priebeh výučby a prevádzka škôl a školských zariadení v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny.

11.   V oblasti obrany a bezpečnosti štátu.

×          Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (v znení zákona č.113/2004 Z.z., č. 566/2005 Z.z., č. 181/2006 Z.z., č. 344/2015 Z.z.).

×          Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (v znení zákona č.330/2003 Z.z., č. 330/2003 Z.z., 545/2003 Z.z., č. 570/2005 Z.z., č. 333/2007 Z.z., č. 333/2007 Z.z., č. 452/2008 Z.z., č. 473/2009 Z.z., č. 345/2012 Z.z.).

×          Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č.333/2007 Z.z., č. 330/2007 Z.z., 518/2007 Z.z., č. 452/2008 Z.z., č. 59/2009 Z.z., č. 473/2009 Z.z., č. 106/2011 Z.z., č. 220/2011 Z.z.)

×          Zákon NR SR č. 321/2002 Z.z. o ozbroj. silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (v znení zákona č.512/2002 Z.z., č. 321/2002 Z.z.,č. 455/2004 Z.z., č. 570/2005 Z.z., č. 11/2006 Z.z., č. 333/2007 Z.z., č. 144/2008 Z.z., č. 59/2009 Z.z., č. 494/2009 Z.z., č. 220/2011 Z.z., č. 345/2012 Z.z., č. 99/2014 Z.z., č. 378/2015 Z.z.),

×          Zákon č.110/2004 Z.z. o fungovaní bezpečnostnej rady SR v čase mieru v znení neskorších predpisov (v znení zákona č. 319/2012 Z.z., č. 346/2015 Z.z.).

×          Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (v znení zákona č. 215/2002 Z.z., č. 527/2003 Z.z., č. 122/2006 Z.z., č. 445/2008 Z.z., č. 204/2011 Z.z., č. 176/2015 Z.z., č. 125/2016 Z.z.).

12.  Vyhlášky a metodické pokyny MV a MO SR.

×          Metodické usmernenie MO SR a MV SR č.ZÚ-37/UO-2004  ktorým sa upravuje postup kraj. úradov, obvodných úradov a územných vojenských správ pri zabezpečovaní úloh obrany štátu.

×          Metodické usmernenie Úradu krízového manažmentu MV SR č.ZÚ-203/ÚO-2004 pre organizovanie zabezpečenia úloh krajského úradu a obvodného úradu v čase vojny a vojnového stavu.

×          Smernica MV SR č.ZÚ-97/ÚO-2005 na zabezpečenie jednotného postupu plnenia úloh krajských úradov a obvodných úradov po vypovedaní vojny, po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

×          Metodické usmernenie Úradu krízového manažmentu MV SR č.ZÚ-104/ÚO-2005 na zabezpečenie jednotného postupu obvodných úradov a územných vojenských správ pri realizácii požiadaviek na uloženie pracovnej povinnosti pre potreby ozbrojených síl a ozbrojených zborov pri zabezpečovaní úloh obrany štátu

×          Pomôcka - Metodický pokyn MOSR k realizácii požiadaviek na uloženie pracovnej povinnosti.

×          Metodické usmernenie Úradu krízového manažmentu MV SR č.ZÚ-109/ÚO-2005 pre obvodné úrady k vedeniu evidencie nehnuteľností potrebných na obranu štátu a zabezpečeniu ubytovania príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených zborov, hasičského a záchranného zboru a osôb, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie.

×          Pomôcka - Metodický pokyn MOSR k vedeniu evidencie nehnuteľností a zabezpečeniu ubytovania.

×          Metodický pokyn Úradu krízového manažmentu MV SR č.ZU-96/ÚO-2006 pre krajské úrady a obvodné úrady na zjednotenie postupu koordinácie činnosti obcí pri plnení niektorých úloh na úseku obrany štátu a hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie.

×          Metodické usmernenie ÚKM MV SR č.ZÚ-85/ÚO-2005 na vypracovanie základnej dokumentácie KÚ a ObÚ na plnenie úloh po vypovedaní vojny, po vyhlásení VS, VýnS a NS.

13.  V systéme hospodárskej mobilizácie.

×          Zákon NR SR č. 414/2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov (v znení zákona č. 511/2003 Z.z., č. 622/2004 Z.z., č. 345/2007 Z.z., č. 298/2009 Z.z.).

×          Zákon NR SR č. 82/1994 Z.z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov (v znení zákona č. 169/2001 Z.z., č. 291/2002 Z.z., č. 428/2003 Z.z., č. 240/2006 Z.z., č. 463/2007 Z.z., č. 667/2007 Z.z., č. 659/2007 Z.z., 601/2008 Z.z., č. 279/2009 Z.z., č. 493/2010 Z.z.).

14.  Vyhlášky a metodické pokyny MH SR, MŽP SR a MDPT SR:

×          Vyhláška MH SR č.119/2003 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.414/2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii.

×          Vyhláška MH SR č.125/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach.

×          Vyhláška MH SR č.206/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v znení vyhlášky MH SR č.465/2006.

×          Vyhláška MDPT SR č.164/2003 Z.z. ktorou sa upravujú podrobnosti o organizácii telekomunikačných služieb na obdobie krízovej situácie.

×          Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 220/2012 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie.

×          Metodický pokyn MH SR pre jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie – JIS HM číslo  26-01/1999.

×          Metodický pokyn MH SR č.4/2003 na spracovanie podkladov využiteľných krajskými úradmi, obvodnými úradmi a obcami pri organizácii predaja životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej situácie.

×          Metodické usmernenie úradu krízového manažmentu MV SR č.ZU-37/ÚO-2005 na zabezpečenie financovania a nakladania s majetkom HM na krajských a obvodných úradoch.

×          Vyhláška MH SR č.98/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu.

×          Usmernenie MH SR č.1235/2006-2230 na vykonávanie evidencie, inventarizácie, nakladaní a ochrane majetku štátu v správe MH SR zapožičaného subjektom HM

×          Metodické usmernenie ÚKM MV SR č.ZU-14/ÚO-2005 k evidencii ľudských zdrojov.

×          Metodické usmernenie ÚKM MV SR č.ZU-175/ÚO-2005 na zabezpečenie jednotného postupu KÚ pri prevode majetku štátu určeného na účely HM.

15.  V oblasti ochrany utajovaných skutočností.

×          ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY 

×          Zákon NR SR č. 215/2004 Z.z. o ochrane utaj. skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v znení zákona č. 638/2005 Z.z., č. 255/2006 Z.z., č. 330/2007 Z.z., č. 668/2007 Z.z., č. 290/2009 Z.z., 291/2009 Z.z., č. 400/2009 Z.z., č. 192/2011 Z.z., č. 392/2011 Z.z. (nepriama novela), č. 122/2013 Z.z., č. 195/2014 Z.z., č. 261/2014 Z.z., č. 362/2014 Z.z., č. 247/2015 Z.z., 338/2015 Z.z., č. 91/2016 Z.z., 125/2016 Z.z.).

×          Nariadenie vlády č.216/2004 ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností.

×          Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 331/2004 Z.z. o personálnej bezpečnosti a skúške bezpečnostného zamestnanca.

×          Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 338/2004 Z.z. o administratívnej bezpečnosti, (poznámka: od 1. 1. 2008 nadobudne účinnosť vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z.z. o administratívnej bezpečnosti).

×          Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 325/2004 Z.z. o priemyselnej bezpečnosti.

×          Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z.z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení neskorších predpisov.

×          Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 337/2004 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní v znení neskorších predpisov.

×          Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z.z. o bezpečnosti technických prostriedkov.

×          Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 314/2006 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 337/2004 Z.z. , ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní.

×          Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 315/2006 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa, vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.

×          Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobností o šifrovej ochrane informácií.

×          OPERATÍVNE AKTY RIADENIA 

×          Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 70/2004 o ochrane utajovaných skutočností.

×          Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 69/2005 o vydaní zoznamu utajovaných skutočností v pôsobností MV SR v znení neskorších predpisov, (poznámka: od 1.1.2008 sa predpokladá účinnosť nového nariadenia).

×          Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 112/2005 o určení funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, (poznámka: v súčasnosti je predložené na schválenie nové nariadenie o určení funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami).

×          Pokyn R BÚ MV SR č. 2/2007, ktorým sa vydáva metodika k tvorbe bezpečnostnej dokumentác

 

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.