PONUKA ŠKOLENIA K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

PONUKA ŠKOLENIA K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

PONÚKAME ŠKOLENIE K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1)   ODBORNÉ VYŠKOLENIE ZODPOVEDNEJ OSOBY ORGANIZÁCIE.

Príprava na skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Poverená zodpovedná osoba určená za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov dotknutých fyzických osôb v informačných systémoch u prevádzkovateľa (sprostredkovateľa), musí v zmysle § 23 a 24 zákona NR SR č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov SR č.165/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby, absolvovať skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby.

Skúšku fyzickej osoby na účely výkonu funkcie zodpovednej osoby zákona zabezpečuje v zmysle § 24 zákona NR SR č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad na ochranu osobných údajov SR.

2)   ODBORNÉ VYŠKOLENIE A PREŠKOLENIE OPRÁVNENÝCH OSÔB - OBSLUHY BEZPEČNOSTNÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU.

ktorí vo Vašej organizácii prichádzajú do styku s bezpečnostným kamerovým systémom a chránenými osobnými údajmi, informáciami, aktívami a citlivými údajmi organizácie, v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie a ktorí spracúvajú osobné údaje podľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov.

3)   ODBORNÉ VYŠKOLENIE A PREŠKOLENIE OPRÁVNENÝCH OSÔB - ZAMESTNANCOV ORGANIZÁCIE.

ktorí vo Vašej organizácii prichádzajú do styku s chránenými osobnými údajmi, informáciami, aktívami a citlivými údajmi organizácie, v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie a ktorí spracúvajú osobné údaje podľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov.

Informácie o vzdelávacích aktivitách

Vzdelávacie aktivity sú určené predovšetkým pre:

Štatutárnych zástupcov organizácií, manažérov a riadiacich pracovníkov, ktorí prichádzajú do styku s chránenými osobnými údajmi zamestnancov.

Zodpovedné osoby určené za výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov podľa § 23 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnené osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktoré spracúvajú osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení podľa § 21 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov.

Iné právnické a fyzické osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa alebo zástupcu prevádzkovateľa.

Široký okruh odborníkov prichádzajúcich do styku s ochranou osobných údajov.

Vzdelávacie aktivity vykonávame v spolupráci so spoločnosťami:

  • ARM Media Consulting, s.r.o., do platnosti zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov mala akreditovaný vzdelávací program v oblasti ďalšieho vzdelávania v zmysle zákona č. 568/2009 Z. z. o ďalšom vzdelávaní - číslo akreditácie: 2549.
  • Nezávislou poradenskou spoločnosťou NPS, s.r.o..
  • Poradenskou firmou JUDr. Viliam Hečko -  JURIS.
  • Spoločnosťou BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s.r.o., ktorá je vedúcou svetovou spoločnosťou v poskytovaní služieb v oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia, životného prostredia (QHSE) a sociálnej a spoločenskej zodpovednosti. Vďaka potenciálu viac ako 33000 pracovníkov a jedinečnej dislokácii viac ako 850 pobočiek v 140 krajinách sveta, poskytuje široký rozsah špecializovaných služieb v oblasti certifikácie, auditu, poradenstva, vzdelávania pracovníkov a outsourcingu.

Školenia zabezpečujú, že pracovníci, ktorí pracujú pre Vašu organizáciu a ktorí prichádzajú do styku s chránenými a osobnými údajmi, majú relevantné vzdelanie umožňujúce im vykonávať svoju prácu spôsobom, ktorý rešpektuje platné právne normy SR a EÚ.

Účastníci školenia obdržia „Osvedčenie o odbornom vyškolení a preškolení o ochrane osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Školenie je vykonávané podľa požiadaviek klienta, vykonávame aj uzatvorené školenia v priestoroch klienta.

Vzdelávacia aktivita je určené pre:

Orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, iné orgán verejnej moci alebo iné právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, alebo sprostredkovateľa.

Štatutárnych zástupcov organizácií, manažérov a riadiacich pracovníkov, ktorí prichádzajú do styku s chránenými osobnými údajmi zamestnancov.

Zodpovedné osoby určené za výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov podľa § 23 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnené osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktoré spracúvajú osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení podľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov.

Široký okruh odborníkov prichádzajúcich do styku s ochranou osobných údajov.

Ponuka vzdelávacej aktivity_Ochrana osobných údajov_KOLMAR.pdf (222460)

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.