Ponúkame E-learningový kurz k problematike ochrany osobných údajov

Ponúkame E-learningový kurz k problematike ochrany osobných údajov

PONÚKAME E-LEARNINGOVÝ KURZ K PROBLEMATIKE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB, CITLIVÝCH INFORMÁCII A ÚDAJOV PREVÁDZKOVATEĽA S NEOBMEDZENÝM PRÍSTUPOM

vypracovaný v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, pre oprávnené osoby prevádzkovateľa (sprostredkovateľa), určených k práci s osobnými údajmi, v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, ktoré spracúvajú osobné údaje podľa § 21 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z.z.

E-learningový kurz k problematike ochrany osobných údajov fyzických osôb, s neobmedzeným počtom prístupu, so súborom štyroch testov po 15 otázok z predmetnej problematiky ochrany osobných údajov fyzických osôb, je možno použiť k preukázateľnému individuálnemu preškoleniu a preskúšaniu oprávnených osôb v organizácii prevádzkovateľom, s cieľom šetrenia nákladov na školenie oprávnených osôb prevádzkovateľa v danej problematike.

Ponúkaný e-learningový kurz zabezpečuje komplexné preškolenie z problematiky ochrany osobných údajovs dôrazom na praktické príklady z praxe, v rozsahu cca. 322 strán (podľa cieľového subjektu) na CD nosiči vo formáte Adobe.

E–learning ponúka jasné a  zrozumiteľné vzdelávanie s aktuálnym a dôležitým obsahom (po vzájomnej dohode s klientom) s výhodami:

  • prístup k semináru kdekoľvek sa študujúci – zamestnanec ako oprávnená osoba nachádza;
  • kontrola prebratého učiva na podporu vzdelávania;
  • možnosť prispôsobiť obsah aktuálnym potrebám podľa požiadaviek legislatívy;
  • umožňuje vzdelávanie na globálnej úrovni v lokálnom jazyku;
  • možnosť periodického vzdelávania bez navýšenia nákladov.

Na rozdiel od tradičného vzdelávania, e-learning nepredstavuje jeden rovnaký prístup. Okrem širokej škály učebných štýlov, z ktorých sa skladá cieľová skupina, ľudia najčastejšie hľadajú informáciu v informácii, teda neformálny prístup. Na uspokojenie potrieb formálneho a neformálneho vzdelávania môže byť takéto školenie výborným nástrojom, ako poskytnúť zamestnancom reálne skúsenosti.

Zavedenie e-learningu môže Vašej organizácii prospieť a priniesť mnoho výhod z pohľadu nákladov, času a vzdelávania. Ako zamestnávateľ máte možnosť ovplyvniť omnoho viac než len formálny vzdelávací proces. S e-learningom viete prispôsobiť neformálne vzdelávanie tak, aby ste uspokojili potreby vášho najväčšieho aktíva - ľudského kapitálu.

E-Learningový kurz k problematike ochrany osobných údajov_WEB.pdf (1518235) ukážka.

 

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.