1.5.2. VZDELÁVACIE AKTIVITY, ŠKOLENIA A SEMINÁRE - KRÍZOVÝ MANAŽMENT

1.5.2. VZDELÁVACIE AKTIVITY, ŠKOLENIA A SEMINÁRE - KRÍZOVÝ MANAŽMENT

KRÍZOVÝ MANAŽMENT

1.   Vzdelávacia aktivita je určené pre

 • Orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, iné orgán verejnej moci alebo iné právnické osoby alebo fyzické osoby a bezpečnostné služby, ktoré prichádzajú do styku s dokumentáciou krízového riadenia.
 • Štatutárov, manažérov a riadiacich pracovníkov, ktorí prichádzajú do styku s dokumentáciou krízového riadenia.
 • Zamestnancov štátnej správy, zamestnancov samosprávy, ale aj zamestnancov právnických osôb a podnikateľov, zástupcov verejnoprávnych inštitúcií, manažérov bezpečnostných verejnoprávnych služieb.
 • Široký okruh odborníkov prichádzajúcich do styku s dokumentáciou krízového riadenia.
 • Všetkých záujemcov o rozšírenie poznatkovej základne v oblasti krízového manažmentu.

 Odborné vyškolenie vykonávateľov krízových dokumentácií

 • Určených na výkon vykonávania úloh vyplývajúcich z krízových dokumentácií riadenia orgánov štátnej správy, územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci alebo iných právnických osôb a fyzických osôb ako i bezpečnostných služieb.

Odborné vyškolenie a preškolenie zamestnancov

 • Ktorí v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, prichádzajú do styku s dokumentáciou krízového riadenia.

 2.   Zameranie vzdelávacej aktivity

 1.  Obsahové zameranie vzdelávacej aktivity organizátor flexibilne prispôsobuje účastníkom kurzu s prihliadnutím na typ organizácie a jej potreby.
 2. VZNIK VÝVOJ A DÔSLEDKY KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ
 3. SPRACOVANIE A PRIJATIE KOMPLEXNEJ STRATÉGIE KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU V PODMIENKACH ROZVOJA SPOLOČNOSTI
 4. VYTVORENIE SYSTÉMU KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU A JEHO PRIEBEŽNÁ ÚPRAVA V SÚLADE S MENIACIMI SA VONKAJŠÍMI AJ VNÚTORNÝMI PODMIENKAMI
 5. PRIJATIE LEGISLATÍVY KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU A JEJ PRIEBEŽNÉ DOPLŇOVANIE A ÚPRAVA
 6. VYTYPOVANIE MOŽNÝCH KRÍZ A ICH PREDPOKLADANÝCH NEGATÍVNYCH ÚČINKOV NA OSOBY, MATERIÁLOVÉ HODNOTY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
 7. SPRACOVANIE KRÍZOVÝCH PLÁNOV NA OBDOBIE BPŠ, ALE AJ INÝCH TYPOV KRÍZOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ AKO PLÁN SPOJENIA A PLÁN VYROZUMENIA
 8. POSTUPY PRI RIEŠENÍ PODNIKOVÝCH KRÍZ A VYTVÁRANIE KRÍZOVÝCH SCENÁROV
 9. PRÍPRAVA NA RIADENIE KRÍZY, SPRACOVANIE METODICKÝCH POSTUPOV A PLÁNOV ČINNOSTÍ
 10. KRÍZOVÝ ŠTÁB, ROLA KRÍZOVÉHO MANAŽÉRA A KRÍZOVÉHO ŠTÁBU PRI RIEŠENÍ KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ
 11. PLÁNOVACIA ORGANIZAČNÁ OVPLYVŇOVACIA A KONTROLNÁ FUNKCIA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
 12. TRVALÉ ZDOKONAĽOVANIE A MODERNIZÁCIA TECHNICKÉHO VYBAVENIA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
 13. VYKONÁVANIE SÚČINNOSTNÝCH CVIČENÍ A NÁCVIKOV A ZOVŠEOBECNENIE ZÁVEROV
 14. EKONOMICKÉ HOSPODÁRENIE S MATERIÁLOM A TECHNIKOU KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
 15. ZNIŽOVANIE RIZÍK V NADVÄZNOSTI NA VYHODNOTENIE MOŽNOSTI VZNIKU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ
 16. CVIČNÉ SPOHOTOVOVANIE SYSTÉMU V PRÍPADE MIMORIADNYCH UDALOSTÍ MENŠIEHO ROZSAHU
 17. ÚČINNÁ KONTROLNÁ ČINNOSŤ NA VLASTNOM STUPNI AJ V PODRIADENÝCH SÚČASTIACH SYSTÉMU KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
 18. TRVALÉ MONITOROVANIE RIZIKOVÝCH JAVOV, HODNOTENIE ICH ÚROVNE A PRIJÍMANIE OPATRENÍ
 19. DISKUSIA

 3.   Cieľ vzdelávacej aktivity

 1. Pripraviť manažment a vykonávateľov na riadenie krízových situácií počnúc stanovením cieľov, určením spôsobu a metódy ich dosiahnutia, cez organizovanie prostriedkov na ich dosiahnutie - tak v kvantitatívnom obsahu, ako aj v kvalitatívne prípustnej norme – až po kontrolovanie, rozhodovanie, regulovanie dosiahnutých výsledkov a koordinovanie ďalšieho vývoja.
 2. Poskytnúť účastníkom ucelený systém poznatkov zo základov krízového manažmentu a jeho nadväznosti na úlohy bezpečnostných služieb.
 3. Pripraviť manažment a vykonávateľov na:
 • splnenie hlavných úloh krízového manažmentu,
 • predovšetkým na schopnosť vypracovať varianty vývoja krízy (vyhodnotiť silné a slabé stránky krízy),
 • prevenciu, predchádzanie vzniku kríz a krízových situácií,
 • schopnosť analyzovať varianty zo systémového pohľadu a z hľadiska účasti jednotlivých subjektov na kríze (negatívne pôsobenie dôsledkov krízy),
 • schopnosť  prijať adekvátne riešenia, ktoré by boli použité v prípade vzniku krízy,
 • schopnosť  dostať krízu pod kontrolu a minimalizovať straty,
 • vytvorenie predpokladov na riadenie, adekvátne reakcie na vzniknutú krízu a krízovú situáciu,
 • pripravenosť na zásah na všetkých úrovniach (riadiace aj výkonné zložky krízového manažmentu musia okamžite reagovať na zistené skutočnosti), posudzovanie možných rizík a schopnosť analyzovať podmienky vzniku kríz, krízových situácií, formuláciu predpokladaného vývoja a priebehu krízy.
 1. Naučiť účastníkov plánovať, rozhodovať a viesť ľudí pri vzniku krízovej situácie.
 2. Dosiahnuť u účastníkov kurzu schopnosť aplikovať získané poznatky pri riešení krízových situácií. 
 3. Poskytnúť účastníkom všetky relevantné informácie v problematike krízového manažmentu.

Ponuka vzdelávacej aktivity_Krízový manažment_KOLMAR.pdf (204,7 kB)

Ponuka vzdelávacej aktivity_Krízový manažment, krízové riadenie a civilná ochrana_KOLMAR.pdf (215,6 kB)

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.