1.1.1. VZDELÁVACIE AKTIVITY, ŠKOLENIA A SEMINÁRE - OCHRANA PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI

1.1.1. VZDELÁVACIE AKTIVITY, ŠKOLENIA A SEMINÁRE - OCHRANA PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI

OCHRANA PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI

  

1.   Vzdelávacia aktivita je určené pre

 

všetky povinné osoby v zmysle § 5 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od špecifikácie povinnej osoby a predmetu svojej činnosti.

Štatutárov, manažérov a riadiacich pracovníkov povinných osôb podľa § 5 zákona č. 297/2008 Z.z., ktorí u povinnej osoby prichádzajú do styku s neobvyklými obchodnými operáciami.

Zamestnancov povinných osôb podľa § 5 zákona č. 297/2008 Z.z., ktorí u povinnej osoby prichádzajú do styku s neobvyklými obchodnými operáciami.

Široký okruh odborníkov prichádzajúcich do styku s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

 

 

2.   Zameranie vzdelávacej aktivity

 

1.     Platná právna úprava v problematike.

2.     Základné legislatívne normy upravujúce legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu.

3.     Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.     Výklad pojmov.

5.     Povinná osoba.

6.     Neobvyklé obchodné operácie.

    •    Neobvyklá obchodná operácia.

    •    Najčastejšie formy neobvyklých obchodných operácií.

    •    Zisťovanie neobvyklej obchodnej operácie.

    •    Postup pri posudzovaní, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý.

    •    Odmietnutie uzavretia obchodného vzťahu, ukončenie obchodného vzťahu alebo odmietnutie vykonania obchodu.

    •    Zdržanie neobvyklej obchodnej operácie.

    •    Ohlasovanie neobvyklej obchodnej operácie.

    •    Povinnosť mlčanlivosti o ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii.

7.      Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu

8.     Spôsob vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

    •    Základná starostlivosť.

    •    Zjednodušená starostlivosť.

    •    Zvýšená starostlivosť.

9.     Spracovanie a uchovávanie údajov.

10. Osobitné ustanovenia.

    •    Osobitné ustanovenia o advokátoch a notároch.

    •    Osobitné ustanovenia o audítoroch, účtovníkoch a daňových poradcoch.

    •    Osobitné ustanovenia o úverových a finančných inštitúciách.

11. Združenia majetku.

12. Finančná spravodajská jednotka.

13. Kontrola.

14. Sankcie.

    •    Priestupky.

    •    Iné správne delikty.

    •    Podnet na odobratie oprávnenia na podnikateľskú alebo inú samostatne zárobkovú činnosť.

15. Príklady z praxe a riadená diskusia.

16. Metodika postupu pri predchádzaní legalizácii a pri jej odhaľovaní.

 

3.   Cieľ vzdelávacej aktivity

    • Vyškoliť zamestnancov povinných osôb, prichádzajúcich do styku s neobvyklými obchodnými operáciami, v problematike ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

    • Poskytnúť povinným osobám všetky relevantné informácie v problematike ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.