1.1. OCHRANA PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI

1.1. OCHRANA PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI

 

 1. Zabezpečenie realizácie systému ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
 2. Vypracovanie Programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.
 3. Odborné vyškolenie zamestnancov povinných osôb. 

 

Legalizácia príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu je upravená zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon NR SR č. 297/2008 Z.z. stanovuje okruh povinných osôb  (§5 zákona č. 297/2008  Z.z.) podľa predmetu ich činnosti a stanovuje ich povinnosti, ktoré musia plniť  tieto povinné osoby medzi ktoré patrí aj:

 1. vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti,
 2. zabezpečovať odbornú prípravu zamestnancov vykonávanú najmenej raz ročne. 

Vyššie uvedené povinnosti kontroluje finančná polícia Policajného zboru SR.

Finančná polícia PZ SR pri vykonávaní kontroly plnenia povinností môže uložiť pokutu až do výšky 165.969,59 € (5 miliónov korún) povinnej osobe (právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi), ktorá nesplní alebo poruší niektorú z povinností ustanovenú týmto zákonom najmä:

 • nemá vypracovaný a aktualizovaný program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, 
 • nezabezpečí odbornú prípravu zamestnancov,
 • neohlási finančnej polícii neobvyklú obchodnú operáciu bez zbytočného odkladu,
 • poruší povinnosť mlčanlivosti o ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii a o opatreniach vykonávaných finančnou políciou.

Hlavným predpokladom zabezpečenia realizácie systému ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti organizáciou, je kvalitne spracovaná dokumentácia Programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu (ďalej len „program“), ktorá musí byť v súlade so všeobecne platnými normami SR a EÚ a odborné vyškolenie odborných kompetentov - zamestnancov povinných osôb.

Ponuka:

Vypracovanie „Programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu“.

Vypracovanie programu zahrňuje:

 • prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej osoby,
 • spôsob vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
 • spôsob hodnotenia a riadenia rizík,
 • postup pri posudzovaní, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý,
 • postup od zistenia neobvyklej obchodnej operácie po jej neodkladné ohlásenie finančnej spravodajskej jednotke, vrátane postupu a zodpovednosti zamestnancov, ktorí neobvyklú obchodnú operáciu posudzujú,
 • postup pri zdržaní neobvyklej obchodnej operácie,
 • postup pri uchovávaní údajov,
 • určenie osoby, ktorá je zodpovedná za ochranu pred legalizáciou a zabezpečuje ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou,  
 • spôsob zabezpečenia ochrany zamestnanca, ktorý zisťuje neobvyklé obchodné operácie,
 • obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov, ktorí môžu pri svojej práci prísť do styku s neobvyklou obchodnou operáciou,
 • spôsob vykonávania kontroly dodržiavania programu a povinností vyplývajúcich z tohto zákona pre povinnú osobu.

 

Odborné vyškolenie a periodické preškolenie odborných kompetentov - zamestnancov povinných osôb.

 • ktorí vo Vašej spoločnosti  prichádzajú do styku s neobvyklými obchodnými operáciami.

   Povinná osoba je povinná zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov, ktorá je zameraná na oboznámenie sa s programom, najmenej raz za kalendárny rok a vždy pred zaradením zamestnanca na prácu, pri ktorej bude plniť úlohy podľa zákona (§20 ods.3 zákona č. 297/2008  Z.z.).

Vaše výhody:

Zavedením predpísanej dokumentácie Programu vlastnej činnosti povinnej osoby do činnosti Vašej spoločnosti, dáte svojim partnerom i klientom na vedomie, že aj v tejto na pohľad banálnej oblasti sa riadite platnými legislatívnymi normami SR a EÚ.

Informacny list_Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.pdf (180 kB)
Ponuka vzdelávacej aktivity_Ochrana pred legalizáciou príjmov z TČ.pdf (343 kB)
Školenie_Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.pdf (273,6 kB)
Zoznam povinných osôb_KOLMAR.pdf (336,3 kB)

 

 

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.