1.3.5. VZDELÁVACIE AKTIVITY, ŠKOLENIA A SEMINÁRE - OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.3.5. VZDELÁVACIE AKTIVITY, ŠKOLENIA A SEMINÁRE - OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vzdelávacia aktivita je určené pre

Orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, iné orgán verejnej moci alebo iné právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, alebo sprostredkovateľa.

Štatutárnych zástupcov organizácií, manažérov a riadiacich pracovníkov, ktorí prichádzajú do styku s chránenými osobnými údajmi zamestnancov.

Zodpovedné osoby určené za výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov podľa § 23 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnené osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktoré spracúvajú osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení podľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov.

Široký okruh odborníkov prichádzajúcich do styku s ochranou osobných údajov.

Odborné vyškolenie – príprava na skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby

Určenej za výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov podľa § 23 zákona o ochrane osobných údajov.

Odborné vyškolenie a preškolenie zamestnancov – oprávnených osôb

Ktorí v spoločnosti prichádzajú do styku s chránenými osobnými údajmi, informáciami, aktívami a citlivými údajmi organizácie, v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktoré spracúvajú osobné údaje podľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov.

Ponuka vzdelávacej aktivity_Ochrana osobných údajov_KOLMAR.pdf (221851)

E-LEARNINGOVÝ SEMINÁR K PROBLEMATIKE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV_WEB.pdf (1384988)

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.