1.6.2. VZDELÁVACIE AKTIVITY, ŠKOLENIA A SEMINÁRE - SPRÁVA REGISTRATÚRY – DOKUMENT MANAŽMENT

1.6.2. VZDELÁVACIE AKTIVITY, ŠKOLENIA A SEMINÁRE - SPRÁVA REGISTRATÚRY – DOKUMENT MANAŽMENT

SPRÁVA REGISTRATÚRY – DOKUMENT MANAŽMENT

 

1.   Vzdelávacia aktivita je určené pre

    •  Štatutárov, manažérov a riadiacich pracovníkov, ktorí prichádzajú do styku so správou registratúry.

    •  Zamestnancov poverených v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekretárkam, pracovníkom podateľne, správcom registratúry, archivárom, zamestnancom hospodárskych správ, ako aj ďalším odborným zamestnancom.

    •  Široký okruh odborníkov prichádzajúcich do styku so správy registratúry.

 

2.   Zameranie vzdelávacej aktivity

1.     PLATNÁ PRÁVNA ÚPRAVA V PROBLEMATIKE

    •    Základné legislatívne normy upravujúce správu registratúry - archiváciu a registratúru

    •    Ďalšia legislatíva k archívnictvu

2.     REGISTRATÚRNY PORIADOK A REGISTRATÚRNY PLÁN V PRAXI

    •    Povinnosti pôvodcu registratúry 

    •    Riadenie a kontrola odbornej správy záznamov

3.     ZÁSIELKY

    •    Základné pracovné postupy odbornej správy záznamov

    •    Prijímanie zásielok

    •    Triedenie, otváranie zásielok a odovzdávanie záznamov

4.     VEDENIE REGISTRATÚRNEHO DENNÍKA

    •    Registratúrny denník

    •    Evidovanie záznamov

    •    Prideľovanie čísla záznamom

    •    Obeh záznamov

5.     VYBAVOVANIE ZÁZNAMOV

    •    Tvorba registratúrneho záznamu

    •    Používanie pečiatok

    •    Podpisovanie a rozmnožovanie registratúrnych záznamov

    •    Odosielanie zásielok

6.     UKLADANIE ZÁZNAMOV

    •    Registratúrny plán

    •    Registratúra spoločnosti

    •    Registratúrne stredisko

7.     VYUŽÍVANIE REGISTRATÚRY

    •    Nazeranie do záznamov

    •    Vypožičiavanie záznamov

    •    Vydávanie výpisov a odpisov

8.     VYRAĎOVANIE ZÁZNAMOV

    •    Zásady hodnotenia a vyraďovania registratúrnych záznamov

    •    Znak hodnoty a lehota uloženia

    •    Postup pri vyraďovaní záznamov a špeciálnych druhov záznamov

    •    Návrh na vyradenie záznamov

    •    Preberanie záznamov posúdených ako archívne dokumenty

9.     ŠTÁTNE ARCHÍVY, ICH POSTAVENIE, 

10. KONTROLNÁ ČINNOSŤ VOČI PODNIKATEĽSKÝM SUBJEKTOM

    •    Sústava archívov, ich zriaďovanie a zrušovanie 

    •    Povinnosti archívu 

    •    Prístup k archívnym dokumentom 

    •    Právo na prístup k archívnym dokumentom

    •    Obmedzenie prístupu k archívnym dokumentom

    •    Typy archívov

    •    Kto zriaďuje a zrušuje – archívy

    •    Kto dáva súhlas na zriadenie a zrušenie 

    •    Povinnosti zriaďovateľa

    •    Oprávnenia zriaďovateľa archívu  

    •    Priestory archívu 

    •    Povinnosti archívu 

    •    Prístup k archívnym dokumentom

    •    Obmedzenie prístupu k archívnym dokumentom

11. SÚKROMNÉ ARCHÍVY, ICH VÝZNAM A VYUŽTIE

12. DISKUSIA

 

3.   Cieľ vzdelávacej aktivity

    •  Vyškoliť zamestnancov poverených v spoločnosti vedením správy registratúry a pomôcť im orientovať sa v legislatíve, základných pojmoch problematiky a v neposlednom rade poskytnúť im základné informácie o správe registratúry, správe príručnej registratúry, registratúrneho strediska resp. archívu a prípravu registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu spoločnosti.

    •  Poskytnúť praktické návody ako zabezpečovať efektívnu správu registratúry (dokumentov), v manipulácii so spismi, automatizovanom spracovaní informácií administratívneho charakteru, v práci s registratúrnym poriadkom a plánom, v príprave vyraďovacieho konania (návrh na vyradenie, zoznamy registratúrnych záznamov navrhnutých na vyradenie ap.) v súlade s legislatívou platnou pre túto oblasť.

    •  Pripraviť zamestnancov odborne spôsobilých zastávať funkciu vedúceho registratúrneho strediska a archívu organizácie, naučiť účastníkov ako pripravovať záznamy k vyraďovaciemu konaniu, spracovávať a ochraňovať archívne dokumenty

    •  Poskytnúť účastníkom všetky relevantné informácie v problematike správy registratúry a dokument manažment.

    •  Správa dokumentov vedená v súlade s platnou legislatívou je podmienkou zavedenia ISO 9001, ako aj ďalších medzinárodných noriem.

Vyhľadávanie

Všetky práva vyhradené © 2004-2016 Marian Koleno.